اولتيماتوم به كسبه پالسكو

Jahan e-Sanat - - News -

به دنبال تعيين تكليف كسبه ساختمان پاسكو، علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران با ارسال نامهاي به تمام اتحاديههاي توليد و فروش پوشاك از آنها خواست تا واحدهاي زيرمجموعه خود را كه داراي جواز كسب بوده و در حادثه پاسكو دچار زيان شدهاند را براي دريافت تسهيات معرفي نمايند.

در نامه رييس اتاق اصناف آمده است: احتراما، در اجراي مصوبات كارگروه دولت ناظر بر اعطاي تسهيات بانكي پيرامون مساعدت واحدهاي خسارت ديده درآتشسوزيساختمانپاسكوبهمنظوردريافتتسهياتتاسقفسهميليارد ريال با عنايت به تاكيد آقاي شللريعتمداري معاونت اجرايي رياستجمهوري خواهشمند است در اسللرع وقت درخصوص امضاي قرارداد اجاره در مجتمع نور به اعضاي داراي پروانه كسب در پاسكو اتحاديه خود اطاعرساني فرماييد. الزم به ذكر است قرارداد بعد از تاريخ 96/04/20 مورد تاييد نبوده و از هيچگونه تسهياتي برخوردار نميگردد.

همچنين سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران نيز آخرين مهلت استفاده ازتسهياتمالياتيمالكانساختمانپاسكورا03 تير69 اعامكردوازكسبه پاسكو خواست تا قبل از انقضاي اين مهلت، به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به ارائه مدارك خود اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.