تضعيف دولت به زيان كشور است

رييس اتاق بازرگاني تهران:

Jahan e-Sanat - - News -

ايرن/ا- رييللس اتاق بازرگاني تهران در واكنللش به برخي افراد كه ناآگاهانه در حال تخريب دولت هستند، گفت: همه كساني كه به نظام اسامي معتقدند و كشور را دوست دارند بايد بدانند در يك كشتي در حال حركتند و هرگونه تضعيف دولت يا ساير اركان نظام به ضرر آحاد جامعه است.

مسللعود خوانسللاري با تاكيد بر اينكه همه ما بايد بدانيم ضربات ايللن حركات در طوالنيمدت گريبانگير همگان ميشللود، اظهار كرد: مشللكات زيادي در كشللور وجود دارد اما همگي حول يك محور در حركت هستيم.

خوانساري با يادآوري اينكه برخي مسايل مانند بحران آب، بيكاري و ناامني در كشللورهاي همسايه تهديدكننده امنيت ايران است، ادامه داد: بايد اتحادمان را در داخل هرچه بيشتر حفظ كنيم و از هر عاملي كه به اين اتحاد لطمه ميزند دوري جوييم؛ همچنين افراد خاطي بايد تذكر بگيرند.

وي تاكيد كرد، هوشياري آحاد جامعه بهويژه سران سه قوه ميتواند عامل اساسي در پيشگيري از بروز آسيب در اين زمينه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.