خريدتضمينيمحصوالتكشاورزانباوامدولت

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- معاون اول رييسجمهور مصوبه دولت درخصوص اختصاص 9 هللزار ميليارد ريال تسللهيات از طريق بانكهاي عامل براي خريد تضميني و توافقي محصوالت كشاورزي را اباغ كرد.

بر همين اساس هيات وزيران به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (36) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب -1393 تصويب كرد: بانك مركزي موظف اسللت در اجراي تبصره (5) مللاده واحده قانون تضمين خريد محصوالت اساسللي كشللاورزي- مصوب -1368 مبلغ 9 هزار ميليارد (9/000/000/000/000) ريال تسهيات از طريق بانكهاي عامل براي خريد تضميني و توافقي محصوالت كشاورزي در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دهد. همچنين سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است نسبت به تضمين اصل و سود تسهيات اقدام كند.

ايللن در حالي اسللت كه تضمين دولت نافللي وظايف بانكها براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيات نبوده و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهيات در سررسيد مقرر از محل فروش محصوالت خريداري شده و ضرر و زيان دريافتي اقدام كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.