واردات برنج تا اول شهريور تمديد شد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- با دسللتور معاونت بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، مهلت ترخيص، ثبت سللفارش و اعتبار اسناد تامين ارز واردات برنج تا تاريخ اول شهريور تمديد شد.

بر اسللاس نامهاي كه علياكبر مهرفرد، معاون توسللعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت نوشللته است، وزارت جهاد كشاورزي مهلت ترخيص و ثبت سللفارش برنج وارداتي را تا اول شللهريور تمديد كرده است. اين در حالي اسللت كه دوم بهمنماه سللال گذشته وزارت جهاد كشاورزي طي اباغيهاي واردات برنج را از ابتداي مرداد تا پايان فصل برداشت يعني آذر ماه ممنوع اعام كرده بود. اين نامه در تاريخ 1396/4/10 ثبت و اباغ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.