افزايش قيمت جهاني نفت

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

سرانجام طلسم حضور سرمايهگذاران خارج//ي در صنع//ت نف//ت شكس//ت و قرارداد توس//عه فاز يازدهم ميدان گازي پارسجنوبي بين وزارت نفت و غول نفتي توتال كه همواره پيشتاز حضور در صنعت نفت ايران بوده، امضا شد.

اي//ن قرارداد نخس//تين نتيجه برجام در صنعت نفت كشور محسوب ميشود، قراردادي كه با ارزش حدود پنج ميليارد دالري نهتنها سرمايه عظيمي را به كشور وارد ميكند بلكه با توجه به اينكه شركت ايران//ي پتروپارس جوين//ت ايراني توتال است، امضاي آن باعث انتقال دانش فني و تكنولوژي به كشور خواهد شد.

امضاي ق//رارداد با توتال آغازي بزرگ براي ايران اس//ت و عالوه بر دستاوردهاي اقتصادي و سياسي، زمينه رونق صنعت نف//ت و گاز و بهرهگي//ري بهين//ه از اين مزيت براي توسعه و اقتدار هرچه بيشتر ايران است.

اگرچه ورود توتال به نفت ايران تازگي ندارد و پيش از اين نيز اين شركت نسبت به انجام پروژهها و همكاري در ايران تمايل داشته است اما اين بار توتال را ميتوان به عنوان»صفشكن«درمقابلسياستهاي تحريمي آمريكا معرفي كرد چراكه با وجود تحريمهايجديدآمريكاعليهايرانريسك ورود به ايران را پذيرفت و اين قرارداد جديد نفتي روز گذشته به امضا رسيد.

س//ال 1394 و پس از به ثمر رسيدن برجام، قراردادهاي جديد نفتي از س//وي وزارت نفت معرفي ش//د، قراردادهايي كه مخالفان و موافقان زيادي به همراه داشت و بس//ياري از منتقدان ب//ر اين باور بودند كه به ثمر رس//يدن اين قراردادها ممكن نخواهد بود اما اكنون بعد از حدود دو سال از رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي ديروز ش//اهد امضاي نخستين قرارداد به ارزش چهار ميليارد و 800 ميليون دالري بين شركت ملي نفت و توتال بوديم.

مذاكرات با ش//ركت توتال به منظور تهيه HOA جهت توسعه و بهرهبرداري فاز 11 پارسجنوبي در قالب قراردادهاي جديد نفتي ايران از اوايل ارديبهش//تماه سال 1395 آغاز و رئوس توافق در تاريخ 18 آبانماه سال 1395 بين شركت ملي نفت ايران و مش//اركت توتال CNPCI و پتروپارس به امضا رس//يد. در مشاركت مذكور توتال رهبري مشاركت را برعهده خواهد داشت.

پس از امضاي HOA مذاكرات مربوط ب//ه متن قرارداد و 14 پيوس//ت آن و نيز جزييات طرح توسعه بين طرفين صورت گرفت كه متن تنظيم ش//ده ق//رارداد و پيوستها روز گذشته به امضا رسيد.

اين ط//رح با هدف توليد حداكثري و پايدار روزانه دو ميليارد فوتمكعب )برابر با حدود 56 ميليون مترمكعب( گاز غني ت//رش از منابع بخش فراس//احل فاز 11 ميدانگازيمشتركپارسجنوبيوانتقال آن به خشكي اجرا ميشود.

با اجراي اين طرح برآورد ميش//ود در طول 20 سال دوره، قرارداد 335 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي غني و ترش از اين ميدان مشترك توليد شود كه از اين گاز غني ترش ميت//وان حدود 290 ميليون بشكه ميعانات گازي، 14 ميليون تن گاز مايع، 12 ميليون تن اتان و دو ميليون تن گوگرد به همراه 315 ميليارد مترمكعب گاز سبك شيرين توليد كرد. درآمدهاي طرح با فرض قيمت ح//دود 50 دالر براي هر بشكه نفتخام بدون احتساب ارزش گاز سبك شيرين، ارزش ساير محصوالت قابل اس//تحصال در ط//ول دوره قرارداد بالغ بر 23 ميليارد دالر ميش//ود. ارزش گاز سبك ش//يرين توليدي نيز با فرض هر مترمكعب 10 س//نت دالر بالغ بر 31 ميليارد دالر ميشود و در مجموع براساس قيمتهاي فعلي حاملهاي انرژي در بازار بينالمللي ارزش محصوالت اين طرح در طول دوره قرارداد برابر با 54 ميليارد دالر آمريكاست.

البته درآمد دولت از اجراي اين طرح منحصر به دوران ق//رارداد نبوده و برآورد ميش//ود كه ارزش تولي//دات اين ميدان پس از پايان ق//رارداد بالغ بر 30 ميليارد دالر ميشود كه در نتيجه درآمد كشور از اجراي اين طرح جمعا از مبلغ 84 ميليارد دالر با قيمتهاي فعل//ي نفتخام فراتر خواهد رفت. توجهبهنكاتزيستمحيطي از نظر زيس//تمحيطي با اس//تفاده از گاز طبيع//ي حاصل از اج//راي اين طرح و جايگزين//ي آن ب//ا انواع س//وختهاي مايع برآورد ميش//ود س//االنه حدود 21 ميليون ت//ن دياكس//يدكربن و 1380 ت//ن مونوكس//يدكربن ناش//ي از احتراق سوختهاي فسيلي كاهش يابد. بخشهاي اصلي طرح اين طرح داراي دو بخش عمده است؛ بخش اول طرح شامل حفاري 30 حلقه چاه،دوسكويتوليديهريكبا51 حلقه چاه جهت توليد دو ميليارد فوتمكعب گاز در روز و تاسيسات مربوط و دو رشته خط لوله23 اينچجهتاتصالبهپااليشگاههاي فازهاي6،7،8 و21 است.بخشدومطرح شامل سكوي فشارافزايي براي حفظ توليد از اي//ن ميدان اس//ت كه ضمن آنكه جزو فناوريهاي پيچيده در منطقه محسوب ميش//ود داراي اهميت اقتصادي بسيار زيادي است.

عمليات بخ//ش دوم كه كليديترين بخش اين پروژه اس//ت براي اولين بار در كشور و خاورميانه انجام خواهد شد.

زمانبندي اج/راي طرح و مدت قرارداد

مطابق زمانبندي پيشبيني شده 40 م//اه بعد از امضاي ق//رارداد توليد اوليه از ميدان آغاز ميشود. با توجه به پيچيدگي ساختتاسيساتفشارافزاييدرفازدوم63 ماه زمان براي مطالعه و آمادهسازي و 60 ماه زمان براي ساخت سكو در نظر گرفته شده اس//ت. مدت قرارداد از زمان امضاي آن 20 سال است. برآوردنحوهتامينمنابعمالي برآورد هزينه سرمايهگذاري مستقيم اين طرح 4879 ميليون دالر اس//ت. در اين قرارداد ط//رف دوم موظف به تامين كليه منابع مالي مورد ني//از براي اجراي پروژه بوده و ش//ركت نفت تا پيش از آغاز توليد از ميدان هيچ مبلغي به طرف دوم پرداخت نخواهد كرد. چگونگيبازپرداخت بازپرداخ//ت اصل هزينه س//رمايهاي مستقيمطرفدوم01سالهخواهدبودكه درمقايسهباقراردادهايپيشينبيعمتقابل )با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله( يك دستاورد مهم خواهد بود. ميزان پرداخت دستمزد به پيمانكار در هر سال وابسته به مقدار توليد از ميدان است. پرداخت هزينه بهرهبرداري، هزينه سرمايهاي غيرمستقيم ب//ه صورت جاري و براس//اس هزينههاي واقعي خواهد بود.

كليه هزينههاي ذكر شده بايد براساس برنامه و بودجه عملياتي ساالنه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاييديههاي الزم شركت ملي نفت ايران است. دستاوردهايبرجام وزي//ر نفت با تاكيد ب//ر اينكه در حال حاضر در م//ورد قراردادهاي جديد نفت اجماع ملي وجود دارد، اظهار كرد: امضاي اي//ن ق//رارداد از دس//تاوردهاي برجام و انتخابات رياستجمهوري است.

به گزارش ايسنا، بيژن زنگنه در مراسم امضاي قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارسجنوبي با بيان اينكه روز بسيار خوبي براي صنعت نفت ايران است، اظهار كرد: اميدوارم با امضاي اين قرارداد مرحله جديدي در صنعت نفت ايران رقم بخورد.

وي اف//زود: 10 روز قب//ل از انتخابات رياس//تجمهوري از من در مورد امضاي اين قراردادها س//وال ش//د و پاسخ دادم مردم در 29 ارديبهشت تصميم ميگيرند كه اي//ن قراردادها ادامه پيدا كند يا خير و امض//اي اين قرارداد را ب//ه مردم ايران، رهبر معظ//م انقالب اس//المي كه بدون حمايت ايش//ان اي//ن قراردادها به نتيجه نميرسيدورييسجمهورتبريكميگويم و از حمايتهاي دولت و مجلس تش//كر ميكنم.

وي افزود: ما راهي طوالني و فرساينده را ط//ي كرديم و بايد اين مس//ير را ادامه دهيم.وزير نفت با بي//ان اينكه با امضاي قرارداد براي توسعه فاز 11 و توتال نزديك به پنج ميليارد دالر سرمايهگذاري خارجي دركشورصورتميگيرد،گفت:ماهيچگاه پيشتاز بودن توتال را در صنعت نفت ايران فراموش نميكنيم. همچنين از CNPCI به عنوان ش//ريك توتال تشكر ميكنيم. دوستان خود را در روزهاي سخت فراموش نخواهيم كرد و از اين ش//ريكان راهبردي همچنان استفاده ميكنيم.

زنگنه ادام//ه داد: با صبوري در س//ه س//ال و نيم گذشته يك ساختار و الگوي جديد قراردادي كه قابليت پذيرش براي شركتهاي بينالمللي داشت، به تصويب رس//انديم و در مورد آن ب//ه اجماع ملي رسيديم.

وي ب//ا تاكيد بر اينك//ه امروز در مورد قراردادهاي جديد نفتي اجماع ملي وجود دارد، اظهار كرد: ممكن است برخي با اين قراردادها مخالف باش//ند كه اين موضوع طبيعي اس//ت و براي دولت افتخار است كه اين حق را براي مخالفانش قائل شده كه بتوانند انتقاد كنند.

وزير نفت با تاكيد بر اينكه براي امضاي ق//رارداد با توتال مجوزهاي الزم توس//ط شركت ملي نفت و وزارت نفت اخذ شده است، افزود: در برنامه پنج ساله بايد 200 ميليارد دالر سرمايه براي بخش باالدستي و پاييندستي نفت درج شود كه بيش از 70 درصد آن بايد از منابع خارجي تامين شود. بنابراين ما به سرمايهگذاري خارجي نياز داريم. هدف ايران توليد شش ميليون بشكه نفتخام و ميعانات گازي در پايان برنامه ششم توسعه است.

زنگن//ه با بي//ان اينكه اولوي//ت ايران، توسعه ميدانهاي مشترك است، افزود: مناقصه آزادگان در جريان اس//ت و پيش م//يرود. امي//دوارم هم//كاران اروپايي و آس//يايي حضورش//ان را جديتر كنند. همكاري با توتال را به صورت استراتژيك در برنامه داريم.

مانعي ب//راي حض//ور ش//ركتهاي آمريكايينيست

وزير نفت در مورد حضور شركتهاي آمريكايي در صنعت نفت ايران توضيح داد: مانعي براي حضور شركتهاي آمريكايي نداري//م و اين مانع را كش//ور خودش//ان ايجاد كردهاند. اي//ران همواره تعهد خود را براي عرضه انرژي در س//طح جهان ايفا كرده است.

زنگنه در ادامه با اشاره به امضاي قرارداد ب//ا توتال اظهار كرد: مهمترين بخش اين قرارداد انتقال فناوري در همه سطوح است. از پتروپارس و س//اير شركتهاي ايراني ني//ز انتظار داريم از حضور توتال در ايران حداكثر استفاده را كنند. همچنين زمينه جذبسرمايهگذارخارجيبرايپتروشيمي و پااليش نيز وجود دارد.

وزير نف//ت در پايان ضمن تش//كر از افرادي كه در پروژه امضاي قرارداد با توتال همكاري كردهاند، تاكيد كرد: بخش اعظم اين قرارداد توس//ط جوانان زير 30 سال صورت گرفت.

عالقهمن/دي توت/ال ب/راي سرمايهگذاري بيشتر در ايران

علي كاردر، مديرعامل ش//ركت ملي نفت ايران نيز در اين مراسم با بيان اينكه طي فاز نخست اين قرارداد، 2/4 ميليارد دالر به اين پروژه تزريق ميشود، گفت: در مرحله دوم نيز آورده سرمايه خارجي 2/4 ميليارد دالر اس//ت كه در طول 20 سالي ك//ه براي اين قرارداد زمان در نظر گرفته شده اس//ت، 335 ميليارد مترمكعب گاز غني برداشت ميشود.

مديرعاملشركتملينفتايرانافزود: اگ//ر قيمت نفتخ//ام را 50 دالر در نظر بگيريم، ارزش محصوالت قابل استحصال در ط//ول دوره قرارداد بالغ بر 23 ميليارد دالر ميش//ود و درآمد م//ا با قيمتهاي فعلي نفتخ//ام از مبلغ 84 ميليارد دالر فراتر خواهد رفت.

كاردر با اشاره به استفاده از ايستگاههاي فش//ارافزايي اظهار ك//رد: در كل ميدان پارسجنوبي با افت توليد مواجه خواهد بود و براي جلوگيري از اين موضوع براي اولين بار از س//وي فشارافزايي در فاز 11 استفاده ميشود و اين سكو در ساير فازها نيز ميتواند استفاده شود.

وي با بيان اينكه ميزان سرمايهگذاري مس//تقيم در اين پروژه 4/8 ميليارد دالر اس//ت، گفت: همچنين در راس//تاي اين قرارداد انتقال تكنولوژي به ايران صورت ميگيرد. با توجه به سابقه حضور توتال در ايران اين شركت آشنايي كامل با سازندگان ايراني دارد و عالقهمندي خود را براي صرف انرژي بيشتر در ايران نشان داده است.

كاردر در پايان اظهار كرد: اين قرارداد نخستين قرارداد در قالب قراردادهاي جديد نفتي است و ما قسمت عمده كار را جلو برديم. اميدوارم ساير قراردادها با سرعت بيشتري پيش رود.

در همين رابطه مديرعامل توتال نيز درخصوص امض//اي اين ق//رارداد گفت: گام بع//دي ما در ايران حضور در صنعت پتروشيمي و بخش باالدستي نفت خواهد بود.

سيگنال مثبت س/رمايهگذاري غول فرانسوي در ايران

با اين اوصاف آنچه ورود اين غول نفتي دني//ا را به ايران پررنگ و متمايز ميكند، اين اس//ت كه قطعا پس از اي//ن قرارداد شركتهاي خارجي ديگر نيز به نفت و گاز ايران ورود خواهند كرد بهخصوص اينكه ش//ركتي بزرگ همچون توتال سردمدار بوده اس//ت و اي//ن قرارداد براي توس//عه پ//روژهاي بزرگ همچون پارسجنوبي به امضا رسيده است و با اين حركت نگرش ساير كشورها نس//بت به سرمايهگذاري در اي//ران تغيير خواهد كرد و س//دي كه هميشه مانع ورود ديگر كشورها به ايران شده است، با پيشقدمي فرانسويها خواهد شكس//ت. اين اتفاق تازه در نفت ايران بار ديگر اقتدار سياسي و اقتصادي ايران را در برابر تحركات قدرتهاي بزرگ جهاني و قدرتهاي منطقهاي نشان داد.

اگرچه همانطور كه گفته شد، آثار و دستاوردهاي مثبت اين قرارداد محدود به صنعت نفت و گاز نميشود بلكه به طور كلي اقتصاد ايران به صورت مس//تقيم و غيرمستقيم از بركات آن بهرهمند خواهد شد. اينگونه قراردادها با توجه به گردش مال//ي بااليي ك//ه دارد، زمين//ه حضور و مشاركت بانكها و موسسات مالي بزرگ بينالملليوهمچنينموسساتبينالمللي بيم//ه را در ايران فراهم ميكند و به اين ترتيب مشكل ارتباطات بانكي كه پس از اجراي برجام به دليل بياعتمادي بانكها و موسس//ات مال//ي بينالمللي ب//ه ايران همچنان وجود دارد بهتدريج حل خواهد شد. مش//اركت بانكهاي معتبر و بزرگ بينالملل//ي در طرحه//اي بزرگ صنعت نفت ايران، راه را براي ورود سرمايهگذاري خارجي در ديگر بخشها باز ميكند و به اين ترتيب مناسبات ايران با اقتصاد جهاني در شرايط عادي قرار ميگيرد.

قيمت نفت در بازارهاي جهاني با اولين افت در فعاليتهاي حفاري آمريكا پسازچندماهباالرفت.بهگزارشرويترز،درمعامالتديروزبازارهايجهاني قيمت نفت با اولين افت در فعاليتهاي حفاري آمريكا پس از چند ماه باال رفت هرچند اين رشد قيمت تحت تاثير گزارشهاي افزايش توليد اوپك در ماه گذشته و با وجود توافق اين گروه براي كاهش توليد ناچيز بود.در معامالت ديروزقيمتنفتخامبرنتپسازرشد2/5 درصديهفتهگذشتهكهاولين رشدهفتگيآندرششهفتهبهحسابميآمدبا61 سنتيا3/0 درصد افزايشبهقيمت39/84 دالربهازايهربشكهرسيد.نفتخاموستتگزاس اينترمدييتهم42 سنتيا5/0 درصدافزايشيافتوبه82/64 دالربهازايهر بشكهرسيدكهاينبهرشدهفتدرصديهفتهگذشتهاضافهكرد.اينافزايش قيمتناشيازاينبودكهفعاليتهايحفاريدرآمريكابرايتوليدجديدنفت براياولينبارازژانويهتاكنونكاهشيافتودوچاهنفتغيرفعالشد.شركت استراليايي خريد و فروش سهام نفتي اكسيتريدر ديروز در يادداشتي نوشت: اين اولين وقفه در صنعت نفت شيل آمريكا بود كه با بيتوجهي به كاهش شديدقيمتهاهمچنانتوليدخودراافزايشميداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.