21 هزار ليتر كمبود آب در كشور

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل ش//ركت مهندس//ي آب و فاض//الب كش//ور گف//ت: براس//اس پيشبينيه//اي صورتگرفته در زمان پيك حدود هش//ت درص//د كمبود آب خواهي//م داش//ت كه اين ع//دد معادل 21 ه//زار ليتر اس//ت.حميدرضا جانباز روز گذش//ته در نشستي خبري با بيان اينكه در س//ال 1394 حدود 547 شهر در معرض تنش آبي قرار داشتند، گفت: در ح//ال حاضر تعداد ش//هرهاي داراي تنش آبي به 301 ش//هر كاهش يافته و قرار اس//ت در سال 1396 اين تعداد به 289 شهر برسد.

وي با اش//اره به وضعيت بارندگيها در كشور اظهار كرد: تا تاريخ نهم تيرماه 223 ميليمتر بارندگي در كش//ور رخ داد كه نس//بت ب//ه ميانگين بلندمدت و س//ال قبل حدود س//ه درصد كاهش داشته است.

مديرعامل ش//ركت مهندسي آب و فاضالب كش//ور با بيان اينكه در برخي استانها وضعيت بارش مطلوب بوده و در برخي ديگر با تنش آبي مواجه شدهايم، افزود: برنامهريزيه//اي متعددي براي تامين آب سراس//ر كشور صورت گرفته ت//ا در پيك مصرف با مش//كل كمبود آب مواجه نش//ويم.جانباز تصريح كرد: در مجموع نس//بت به سنوات گذشته شرايط منابع آبي بهتر از گذشته است اما باي//د به پيشبيني هواشناس//ي در خص//وص احتمال افزايش دما بين 0/5 ت//ا 1/5 درجه س//انتيگراد توجه كرد چراكه اين مس//اله موجب افزايش 2/5 تا 3 درصدي مصرف آب خواهد شد.وي درخصوص ميزان مصرف مش//تركين گفت: در بخش ش//هري الگوي مصرف 20 مترمكعب تعريف ش//ده كه 76/5 درصد مش//تركين زير الگ//وي تبيين ش//ده آب مص//رف ميكنن//د. در اين بين 26 درصد مش//تركين بيش از 40 مترمكع//ب و 1/9 درصد بي//ش از 40 درص//د آب مصرف ميكنند.مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور ادامه داد: در اين بين الگوي مصرف در روستاها 15 مترمكعب پيشبيني شده كه 52/4 درصد مشتركين در اين پيك مصرف قرار دارند.

ب//ه گفت//ه جانب//از، 32/5 درص//د مش//تركين بين 15 تا 30 مترمكعب و 15/1 درصد بيش از 30 مترمكعب آب مصرف ميكنند كه اين مس//اله بيانگر افزايش مص//رف آب در قياس با الگوي مصرف تعيينشده مشتركين روستايي نسبت به مشتركين شهري است.

مديرعامل ش//ركت مهندسي آب و فاضالب كش//ور با اش//اره به آب بدون درآمددرسال5931اظهاركرد:براساس آخري//ن آم//ار 25/2 درص//د آب بدون درآمد تخمين زده ش//ده كه 15 درصد پرت واقعي در نظر گرفته شده است كه ناشي از نشت از تاسيسات است.جانباز با بيان اينكه از ابتداي امسال سيستمي ب//راي درج حوادث در ش//بكه طراحي كردهايم، گفت: در سه هفته گذشته 15 هزار حادثه داشتيم كه 12 هزار حادثه در انش//عابات بود و بايد گفت متوسط حضور اكيپهاي ما كمتر از 40 دقيقه بوده است.مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب كش//ور يك//ي از راههاي مديريت مص//رف كاهش پرت فيزيكي دانس//ت و افزود: از ش//ش س//ال پيش عالوه بر تامي//ن آب به مديريت توزيع در تاسيس//ات نيز توجه شده و بايد به اين مساله تاكيد كرد كه مديريت توزيع از اهميت بااليي برخوردار است.جانباز بيان كرد: وضعيت منابع آبي نسبت به سال گذشته بهتر است اما با اين وجود در برخي از كالنشهرها همچون شيراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس و كرمان در پيك تابستان دچار كمبود آب خواهيم شد. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب كش//ور تعداد شهرهاي داراي تنش آبي را 298 شهر دانست و افزود: احتم//ال جيرهبندي در هيچك//دام از شهرهاي كشور وجود ندارد و اين مساله به هيچ عنوان در دستور كار وزارت نيرو ق//رار نگرفته و هدف اين اس//ت كه آب مورد نياز تم//ام مردم حتي با كمترين فشار تامين شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.