مصرف برق افسارگسيخت

Jahan e-Sanat - - News -

روزگذشتهنسبتبهروزقبلازآنشاهدافزايش738 مگاواتيمصرف برق )تنها در 24 ساعت( و نسبت زمان مشابه سال گذشته شاهد افزايش شش هزار و 461 مگاواتي مصرف برق بوديم.در حالي كه بيشترين ميزان مصرف لحظهاي برق در سال 96 روز دهم تيرماه با ثبت مصرف لحظهاي 51 هزار و 636 مگاوات رقم خورده بود، در فاصله تنها 24 س//اعت، روز گذشته باز هم اين ركورد جابهجا شد. رشد افسارگسيخته مصرف برق ادامه دارد و شاهد افزايش پيك مصرف برق به ميزان بيش از008 مگاوات در روز گذشته نسبت به روز قبل از آن بوديم. در ساعت 14:25 يازدهم تيرماه مصرف 52 هزار و 473 مگاوات برق به ثبت رسيد كه ركورد جديد در مصرف برق سالجاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.