فشار مجلس بر وزارت علوم

پیروزی موقت دانشگاه آزاد در ماجرای اختالف بر سر سهمیه ورودی دانشجویان؛

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

اميرحسين ميراسماعيلي- در چند روز گذش//ته ش//اهد بوديم كه دعواي بي//ن وزارت علوم و دانش//گاه آزاد بر سر سهميه براي جذب دانش//جويان باال گرفته است و اين كشمكشها به رسانههاي عمومي مثل صداوسيما هم كشيده ش//د. از يك طرف وزارت عل//وم معتقد بود كه دانش//گاه آزاد در بيش از س//ه هزار رشته محل تحصيلي نتوانسته استانداردهاي كيفي الزم را مهيا كند و از طرفي واليتي، رييس هيات امناي اين دانش//گاه معتقد ب//ود وزارت علوم به دنبال بهانهگيري و تسويهحس//ابهاي سياسي است. واليتي همچنين با تكبر خاصي تاكيد كرده بود كه خودمختار از وزارت علوم در اين سه هزار رشته محلتحصيليازدانشجويانثبتنامخواهدكردو معاون وزير علوم پاسخ داده بود كه از طريق قانون جلوي دانشگاه آزاد را خواهند گرفت، اما حاال به نظر ميرسد روز دانشگاه به وزارت علوم چربيده قرار شده تا 2300 كد تحصيلي باز هم در سايت سازمان سنجش براي دانشگاه آزاد باز شود.

جبار كوچكين//ژاد، نماينده اصولگراي مردم رش//ت و عضو كميس//يون آموزش مجلس در گفتوگويي با »جهانصنعت« حق را به دانشگاه آزاد ميده//د و ميگوي//د: »بن//ده وقوع چنين اختالف و درگيريهاي لفظي را در س//وءتدبير و ضع//ف مديريت وزارت علوم ميدانم. آنها بايد مشكل را در جلساتشان با مقامات دانشگاه آزاد حل ميكردند و نبايد به فضاي عمومي كشيده ميشد. وقتي پس از تغيير و تحوالت مديران ارشد دانشگاه آزاد چنين تصميمي از سوي وزارت علوم گرفته ميشود، مشخص است كه غرض سياسي و نوع//ي انتقام گي//ري دخيل ب//وده و اينطور اس//تنباط ميشود كه وزارتخانه قصد زمينگير كردن دانش//گاه آزاد را دارد. در جلسهاي كه روز گذشته در كميس//يون آموزش و با حضور وزير علوم و معاونانش برگزار كرديم، آنها گفتند هيات علميها و اساتيد بسياري از واحدهاي دانشگاه آزاد صالحيت علمي ندارند و به عنوان مسوول سياستگذاري دانشگاهها ناچار به اتخاذ چنين تصميمي شدند كه با مخالفت بنده و همكارانم مواجه شدند. اكثر نمايندهها در اين جلسه تاكيد كردند كه ادعاي مديران وزارت علوم مبني بر اتخاذ چنينتصميميقبلازجابهجاييمديراندانشگاه آزاد، برايشان قابل باور نيست و آن را نوعي انتقام از دانشگاه دانستند.«

ايننمايندهنزديكبهجبههپايداريهمچنين فرهادي را از شانس بسيار كمي براي راي آوردن مجدد از نمايندگان مجلس دانست و معتقد بود كه كارنامه مديريتي وي داراي ضعفهاي فراواني اس//ت. گفتني اس//ت كه جبار كوچكينژاد در ماجرايبورسيههايغيرقانونيبرخينمايندههاي مجل//س كه دول//ت كنوني آن را افش//ا كرد، از نمايندههايي بود كه بيش از س//ايرين نامش بر سر زبانها بود.

معاون آموزش//ي وزارت عل//وم، تحقيقات و فناوري نيز پس از پايان جلسه با نمايندگان در جمع خبرنگاران اع//الم كرد كه وزارت علوم در اين جلس//ه با كميسيون آموزش مجلس درباره بازگرداندن تعداد قابل مالحظهاي از رشتههاي حذف ش//ده مقطع كارشناسيارشد با دانشگاه آزاد اسالمي توافق كرد.

مجتبي شريعتينياسر افزود: »با رعايت سه ش//رط قرار شد برخي كدرشتههاي حذف شده تاييد ش//وند كه البته اميدواريم اي//ن موارد به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي نيز برسد. كد رشته محلهاي مقطع كارشناسي ارشدي كه پيش از اين فارغالتحصيل داشته استمرار خواهد يافت. صدور مجوز تاييد كد رشته محلهايي كه مجوز تحصيل در مقطع دكتري دارند و همچنين به كد رشته محلهايي كه حداقل سه استاديار داشته باشند، كمك خواهد شد تا فعاليت خود را ادام//ه دهند. اين توافق براي س//ال تحصيلي 96-97 اس//ت، بنابراين اميدواريم در اين سال بتوانيم با دانشگاه آزاد اسالمي به جمعبنديهاي مطلوبت//ري براي ادامه راه برس//يم. با توجه به توافقات اوليهاي كه در اين جلسه حاصل شد، فكر ميكنم در يكي دو روز آينده بتوانيم جمعبندي نهايي را اعالم كنيم. در اين جلس//ه فعال مجوز حدود 2300 كدرشته از سوي وزارت علوم تاييد شده است.«

اين صحبتها در حالي بيان شد كه محمود صادق//ي، نماين//ده اصالحطل//ب تهرانيها در مجلس ش//وراي اس//المي با تاكيد بر خروجي جلسه، ديدگاهي بسيار متفاوت نسبت به جبار كوچكينژادبهايناختالفداشت.عضوكميسيون آموزش مجلس پس از خروج از جلسه نمايندگان با وزير علوم به خبرنگاران گفت: »دكتر فرهادي، وزير علوم ابتدا تاكيد كرد كه تمام اقداماتي كه وزارت علوم در ارتباط با كدرشتههاي دانشگاه آزاد انجام داده، براساس وظايف و اختيارات قانوني بوده و امر جديدي نيست و از چند سال گذشته شروع شده است همانطور كه ميدانيد قانون سنجش و پذيرش و همچنين مصوبات مختلف شوراي عالي انقالب )از جمله سند آمايش آموزش عالي( وزارت علوم را مكلف ميكند كه پايش الزم را براي صدور مجوز رشتههاي مختلف داشته باشد.«

وي با اشاره به اينكه اين مصوبات، نظارت بر دانشگاه آزاد و غيردولتي را منضبطتر كرده ادامه داد: »برخي نمايندگان تاكيد كردند كه اگر وزارت علوم ب//ه وظايف خودش عمل نكند، وزير مورد س//وال قرار ميگيرد. بنده نيز به عنوان نماينده ناظر در شوراي سنجش تكميلي با دقت بر اين مساله نظارت دارم بهخصوص از سال گذشته كه مجلس جديد كار خودش را شروع كرد، اعضاي كميسيونخواستارمنضبطترشدندانشگاهآزادو متناسبشدنظرفيتهايدانشگاهآزادباظرفيت هرم هيات علمي شدند.«

محمود صادقي درباره اين ش//ائبه كه تغيير مديريت دانش//گاه آزاد باعث اين مناقشه شده، تاكيد كرد: »واقعا چنين چيزي نيست چراكه در شروع سال تحصيلي گذشته و زماني كه دانشگاه آزاد خواست پذيرش مازاد بر ظرفيت داشته باشد، وزارت علوم ايستادگي و مجلس هم حمايت كرد. بنابراين موضوع حذف كدرشتهها از سوي وزارت علوم، برخالف هجمهها و ش//انتاژ رسانهاي كه صورت گرفت، ربطي به تغيير مديريت جديد در دانشگاه آزاد ندارد و اين سياسي كردن موضوع علمي اس//ت. معاون آموزش//ي وزارت علوم هم گزارش//ي از داليل حذف كدرشتههاي دانشگاه آزاد ارائه داد. اين كد رشتهها يا مجوز نداشتند يا مجوزشان يك ساله بوده است. بقيه نمايندگان از جمله رييس كميسيون نيز تاكيد كردند كه اقدام//ات وزارت علوم قانوني ب//وده و در حيطه وظايف و اختياراتش است اما با توجه به درخواست مديريت دانشگاه آزاد قرار شده حذف كدرشتهها به صورت تدريجي انجام شود. هر چند بعضيها با اين روال موافق نبودند و دليل هم آن بود كه در گذشته نيز دائما اين موضوع به تعويق افتاده بود.باتوجهبهدرخواستبرخياعضايكميسيون بنا بر اين شد كه فرآيند نظارت تدريجي صورت گيرد. بر اين اساس دو توافق اصلي صورت گرفت؛ نخست اينكه دانشگاه آزاد بايد براي هر كدام از رشتههاي ارشد سه استاديار در استخدام خودش لحاظ كنند و همچنين در رشتههايي كه دكترا دارند، ارشد آن رش//تهها مجاز اعالم ميشود و باقي ميمانند. در ادامه اگر معلوم شود رشتهاي فاقد استاندارد بوده، وزارت علوم ميتواند نسبت به حذف آن اقدام كند. اين مهم هم تاكيد ش//د كه دانشگاه آزاد براي ارتقاي كيفيت و استاندارد كردن رشتهها متعهد شود و آن را به صورت جدي دنبال كند. در غير اين صورت وزارت علوم بدون اغماض اقدام خواهد كرد.«

به نظر ميرسد دانشگاه آزاد اسالمي حداقل تا يكسالآيندهميتواندطبقسياستهايمديران جديدش كار كند و نمايندههاي مجلس نهايت همكاري را با اين دانشگاه و روساي اصولگرايش داشتهاند اما بايد منتظر ماند و ديد كه سكاندار جديد وزارت علوم هم مانند فرهادي از مواضعش كوتاه خواهد آمد يا خير.

بهنظرميرسددانشگاهآزاداسالميحداقلتايكسالآيندهميتواندطبق سياستهاي مديران جديدش كار كند و نمايندههاي مجلس نهايت همكاري را با ايندانشگاهوروساياصولگرايشداشتهاندامابايدمنتظرماندوديدكهسكاندار جديد وزارت علوم هم مانند فرهادي از مواضعش كوتاه خواهد آمد يا خير

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.