استرس ناشي از بيكاري، وضعيت بيماران را بدتر كرده است

ابتالي 6900 نفر به اماس در يك سال اخير؛

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- مديرعامل انجمن اماس با بيان اينكه روزانه 8 نفر بيمار جديد مبتال به اماس عضو اين انجمن ميشوند از ابتالي 6900 نفر به اين بيماري در يك سال اخير خبر داد.

عبدالحسين هوشمند درباره آخرين وضعيت مبتاليان به اينبيمارياظهاركرد:تاكنون36 هزاربيمارمبتالبهبيماري اماس در سراس//ر كش//ور پذيرش و به عنوان اعضاي انجمن ش//ناخته ميشوند. ما احتمال ميدهيم حدود 30 درصد از بيماران اماس به داليل مختلف عضو انجمنها نشدهاند.

او ب//ا بيان اينك//ه در تهران حدود 18 هزار بيمار اماس وجود دارد، ادامه داد: در سالهاي اخير مشكل دسترسي بيم//اران به دارو مرتفع ش//ده و بخش//ي از داروهاي اين بيماران كه توليد داخل هستند؛ تحت پوشش صددرصدي بيمهها هس//تند و سهم بيمار اندك است اما متاسفانه در بخش داروهاي خارجي اين پوشش بيمهاي كامل نيست و س//همي را كه بيمار بايد پرداخ//ت كند هر ماه بيش از 800 هزار تومان است.

مديرعامل انجمن اماس با بيان اينكه توانبخشي براي دو عضوتحتپوششبيمهاست،تصريحكرد:بيماراناماسعموما چهارعضوشاندرگيراستكهاينمتاسفانهتحتپوششبيمه نيست.همچنينانجامتوانبخشيوفيزيوتراپيدرمنزلكهنياز شديد بيماران بستري در منزل است، پوشش بيمهاي ندارد و هزينهباالييرابهبيمارتحميلميكند.همچنينآبدرمانيو استفاده از اماكن ورزشي كه به بيماران توصيه ميشود نيز يك مشكل و هزينه باالدستي براي بيماران ايجاد ميكند.

هوشمند به مشكل اش//تغال اين بيماران اشاره كرد و گفت: سن شايع اين بيماري بين 20 تا 40 سال است كه در ابتداي جواني و آغاز كار و تالش براي يك فرد است اما اين افراد به دليل بيماري نميتوانند اشتغال داشته باشند. از طرفي هزينههاي زيادي براي درمان و مسايل توانبخشي به اين افراد و خانوادههايشان وارد ميشود. عدم امكان اشتغال براي اين افراد استرس و نااميدي زيادي را براي اين بيماران به همراه دارد كه تشديدكننده بيماري است.

او ب//ا تاكيد براينكه بيم//اري اماس بايد به عنوان يك بيماري خاص در نظر گرفته ش//ود، خاطرنش//ان كرد: در صورتي كه اماس نيز بيماري خاص محسوب شود، بيماران ميتوانند هم از حمايتهاي بودجهاي كشور و هم از امكانات سازمان بهزيستي استفاده كنند.

مديرعام//ل انجمن اماس با بيان اينكه در تهران روزانه هش//ت نفر عضو انجمن اماس ميش//وند، درباره فراگيري بيماري اماس گفت: در س//الهاي اخي//ر ابتال به بيماري اماس افزايش روزافزون داشته كه البته علت آن هنوز هم مشخص نيست و داروها فقط تنها به كنترل عالئم بيماري ميپردازد و به بيمار كمك ميكنند تا زندگي طبيعي داشته باش//د. در س//ال ‪6900 59،‬ بيمار جديد در سراسر كشور داش//تيم و در تهران 1690 بيمار جديد به آمار مبتاليان اضافه شده است.

هوشمند تصريح كرد: نوع زندگي، دور بودن از ورزش و افزايش تنشها و استرسها و آلودگي محيط باعث تشديد اين بيماري ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.