24 درصد جانباختگان حوادث رانندگي موتورسواران هستند

معاون پليس راهور ناجا:

Jahan e-Sanat - - News - حادثه

ايلنا- معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا گفت: مالكان موتورسيكلتها تنها تا پايان تيرماه مهلت دارند از طرح بخشودگي بيمه شخص ثالث موتورسيكلتها بهرهمند ش//وند. سرهنگ عيناهلل جهاني عنوان كرد: يكي از مشكالت و مسايل مهم وسايل نقليه موتوري بخصوص موتورسيكلتها، بيمهشخصثالثاست.

وي تاكيد كرد: در راستاي حل اين مشكل طرح بخشودگي بيمه ش//خص ثالث موتورسيكلتها توس//ط صندوق تامين خسارتهاي بدني بيمه مركزي از ابتداي تيرماه آغاز شد كه اين طرح تا پايان تيرماه ادامه دارد.

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا گفت: بر اين اس//اس مالكان موتورسيكلتها در صورتي كه تا پايان تيرماه نسبت به بيمه كردن شخص ثالث موتورسيكلت خود اقدام كنند، تنها هزينه بيمهنامه را پرداخت ميكنند و جريمه آنهابخشيدهميشود.

به گفته وي هزينه بيمه شخص ثالث موتورسيكلتها032 هزار تومان است كه با هماهنگي بيمه مركزي با بيمهها، امكان پرداخت اقساطي اين رقم نيز فراهم است.

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا تصريح كرد:براساسآمارهاحدود01 ميليوندستگاهموتورسيكلت در كش//ور وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آنها فاقد بيمه شخصثالثهستند.

ويبااشارهبهاينكه42 درصدجانباختگانحوادثرانندگي راموتورسيكلتسوارانتشكيلميدهند،گفت:بيمهشخصثالث بر اساس قانون جزو الزامات قانوني است و بر اساس قانون پليس مكلفاستضمنجريمه05 هزارتومانيوسيلهنقليه،نسبتبه توقيف آن تا ارائه بيمهنامه معتبر شخص ثالث اقدام كند.

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا با بيان اينكه مالكان موتورسيكلتهاي فاقد بيمه در حوادث رانندگي سهيم هستند حتي اگر خودشان راكب نباشند، تصريح كرد: بر اساس قانون در صورتي كه خودرو فاقد بيمهنامه شخص ثالث بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل 20 درصد و در صورتي كه مالك شخص حقيقيباشدبهجزاينقديمعادل01 درصدمجموعخسارات بدني واردشده محكوم ميشود.

وي با اش//اره به اينكه مالكان موتورسيكلتها با روزي006 تومان ميتوانند بيمه شخص ثالث دريافت كنند، گفت: قطعا مالكموتورسيكلتيكهحاضرنيستروزي006 تومانبرايبيمه شخصثالثبپردازد،درصورتبروزحادثهچگونهميخواهدديه 280 ميليون توماني را در ماههاي حرام بپردازد؟

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا در پايان از تمام مالكان موتورسيكلتها خواست در مهلت باقيمانده از اين تس//هيالت استفاده و نسبت به بيمه كردن موتورسيكلت خود اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.