653 مزاحمت روزانه براي اورژانس تهران

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- معاون عملي//ات اورژانس تهران درخصوص ميزان مزاحمتها براي اين سازمان گفت: روزانه 653 نفر مزاحم اورژانس ميشوند و در سه ماه نخس//ت امس//ال فردي را شناسايي كرديم كه به تنهايي 170 بار براي سامانه 115 ايجاد مزاحمت كرده بود.

اس//ماعيل فراهاني اظهار كرد: ايجاد مزاحم//ت براي نيروهاي اورژانس همچنان ادامه دارد و روزانه صدها نفر در تماس با اين سامانه امدادي عالوه بر ايجاد مزاحمت در كار امدادرساني اخالل ايجاد ميكنند.

وي ادام//ه داد: در س//ال 94 روزان//ه 878 تماس مزاحم//ت با اورژانس تهران برقرار ش//ده و در آن س//ال 316 هزار و 275 مورد مزاحمت تلفني به ثبت رسيد.

به گفته معاون عمليات اورژانس تهران در سال گذشته 225 هزار و 165 مزاحمت ثبت ش//د كه بهطور ميانگين روزانه 625 تماس تلفني مزاحمت بود. البته اين ميزان كاهش در سال گذسته با تالش رسانهها، تغيير فرهنگ مردم و همكاري آنها به دست آمد.

فراهان//ي تاكي//د كرد: در اين مدت فردي كه در طول س//ه ماه 170 بار مزاحم اورژانس شده بود، شناسايي شد. اين فرد هر بار پس از تماس اقدام به فوت كردن يا صحبت نكردن ميكرد.

وي با اش//اره به اينكه تنها در ي//ك روز 012مورد مزاحمت تلفني بين ساعت 8 صبح تا 15 به ثبت رسيد، تاكيد كرد: در اين مدت 1409 تماس با مركز اورژانس تهران برقرار ش//د. حدود 11/5 درصد تماسهاي اين روز را مزاحمان تلفني تشكيل دادند.

مع//اون عمليات اورژانس تهران در مورد اعزام آمبوالنس براي مزاحمان تلفني گفت: در ابتداي تماس ابتدا شرح حال مصدوم سوال شده و در صورتي كه نياز به اعزام آمبوالنس نباشد، اپراتورها مشاوره درماني ميدهند اما در صورت نياز بالفاصله تيم اورژانس اعزام ميشود. در برخي موارد پيش آمده مزاحمان با دادن شرح حال دروغين باعث شدند آمبوالنس به محل اعالم شده اعزام شده و توان نيروها گرفته شود.

فراهاني با اشاره به اينكه تعدادي از مزاحمان اورژانس كودكان هستند، عنوان كرد: بسياري از مزاحمتها از سوي كودكان در سايه غفلت والدين رخ ميدهد. موضوع مهم ديگر اين است كه بيشترين تماسهاي ايجاد مزاحمت با تلفنهاي عمومي و سيمكارتهاي بدون نام و نشان است.

وي در مورد مس//دود كردن ش//ماره مزاحمان گفت: ممكن است كسي كه چندبار مرتكب مزاحمت ش//ده اس//ت، يكبار نياز ب//ه كمك اورژانس داش//ته باشد. اگر فردي چندبار پشت سر هم ايجاد مزاحمت كند، خط او براي تماس با اورژانس براي دقايقي مسدود ميشود و نميتواند با اورژانس تماس بگيرد. البته مزاحمان حرفهاي و س//مج، پس از شناسايي به مرجع قضايي معرفي ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.