بيمارستانهاي001 تا051 تختخوابهديگرپاسخگونيستند

سخنگوي وزارت بهداشت:

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- س//خنگوي وزارت بهداش//ت با بي//ان اينكه ديگر بيمارس//تانهاي 100 تا 150 تختخوابه پاس//خگو نيستند گفت: ش//هركهاي سالمت در همين راستا در حال احداث است و سياست وزارت بهداشت اين است كه اين شهركها با مش//اركت بخ//ش غيردولتي و خصوصي ايجاد ش//ود. در حال حاضر نيز برخي ش//هرهاي بزرگ اقدام به ساخت اين شهركها كردهاند.

ايرج حريرچي در نشست خبري خود با بيان اينكه شبكه سالمت در برخي شهرهاي بزرگ ايجاد شده است، گفت: در توسعه بخشهاي بهداشتي و درماني واحدهايي متناسب با شهرهاي بزرگ در حال ساخت است. معتقديم اين واحدها بايد به گونهاي باشد كه مقرون به صرفه باشد.

او با بيان اينكه ديگر بيمارستانهاي با 100 تا 150 تخت پاسخگو نيستند گفت: شهركهاي سالمت در همين راستا در حال احداث است و سياست وزارت بهداشت اين است كه اين شهركها با مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي ايجاد شود. در حال حاضر نيز برخي شهرهاي بزرگ اقدام به ساخت اين شهركها كردهاند.

حريرچي درباره مس//ايل و مشكالت پاتولوژيستها كه در روزه//اي اخير باع//ث اعتراضاتي از س//وي اين بخش از جامعه پزشكي شده است گفت: يك مصوبه قانوني بر اساس آييننامههاي مربوطه ابالغ ش//ده كه در حال اجراست. البته برخي مخالفاني نيز داشته است اما مخالفان ميتوانند از طريق مبادي قانوني و بر اساس مسايل كارشناسي مشكالت خود را مطرح كنند. ديوان عدالت اداري و هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس براي رس//يدگي به اين مشكالت وج//ود دارد. همچنين راه تغيير قانون ني//ز وجود دارد اما تا زماني كه اين قانون مصوب شده باشد، ساري و جاري است و بايد اجرايي شود.

او درباره تخلفات سازمان غذا و دارو و مسايلي كه در اين روزها درباره س//ازمان مطرح ميش//ود نيز گفت: اگر مطالب ارائهشده كارشناسي شده باشد، تبادل نظر ميكنيم. باز هم ميگويم رسيدگي به تخلفات راههاي قانوني دارد كه بايد از طريق آن وارد شد و پيشنهاد ميدهيم از طريق مبادي قانوني اين مسايل را پيگيري كنند و بيجهت سازمان يا فردي را متهم به موارد خالف قانون نكنند. البته گاهي اوقات اينگونه مسايل جنبه سياسي نيز دارد و برخي گروههاي سياسي براي رسيدن به اهداف خود اين مسايل را مطرح ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.