300 تماس عملياتي ميشود!

برقراري روزانه 5 هزار تماس با سازمان آتشنشاني؛

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- سخنگوي سازمان آتشنش//اني درخصوص تعداد تماس با اين سازمان گفت: از پنج هزار تماس برقرار شده با سامانه ،125 تنها 250 تا 300 تماس منجر به حضور آتشنشانها در عمليات ميشود. جالل ملكي گفت: زماني مزاحمتهاي ايجاد شده براي آتشنشاني بسيار زياد بود اما خوشبختانه اكنون شاهد هستيم كه با اقدامات فرهنگي صورت گرفته، تعداد تماسهايي كه مزاحمت محسوب ميشود، كاهش يافته است. سخنگوي سازمان آتشنشاني با اشاره به تماسهايي كه شهروندان به اشتباه با سامانه 125 برقرار ميكنند، اظهار كرد: در برخي از مواقع شاهد هستيم كه افراد به جاي برقراري تماس با ساير سامانههاي سه رقمي از جمله511 و يا011 با آتشنشاني تماس گرفته و اين درحالي است كه آنها قصد مزاحمت ندارند. ملكي تعدد تماسهاي تكراري با سازمان آتشنشاني را يكي از علل افزايش تماسها با سامانه 125 در يك روز دانست و تصريح كرد: در برخي از حوادث شاهد هستيم كه تعداد زيادي از شهروندان با آتشنشاني تماس ميگيرند و اين نشاندهنده مسووليتپذيري ش//هروندان اس//ت. وي ادامه داد: براي مثال زماني كه يك تصادف شديد در اتوبانها رخ ميدهد، تعداد قابل توجهي از رانندگاني كه از اين مس//ير عبور ميكنند با سازمان آتشنشاني تماس برقرار كرده و درخواست كمك ميكنند امادرواقعتماماينتماسهامنجربهيكعملياتازسويآتشنشانهاميشود. سخنگوي سازمان آتشنشاني با اشاره به تماسهاي برقرار شده با سامانه521 براي دريافت مش//ورت از آتشنشانها گفت: در بسياري از مواقع ديده شده كه افراد نيازمند دريافت مشورت براي نصب آبگرمكن، بخاري ...و هستند و براي يافتن پاسخ سواالت خود با آتشنشاني تماس ميگيرند. ملكي با بيان اينكه »سازمان آتشنشاني به هيچ وجه اقدام به فروش كپسول خاموشكننده نميكند«خاطرنشانكرد:برخيازشهروندانبهدليلبياطالعيازاينكهفروش كپسولهاي آتشنشاني برعهده بخش خصوصي است، براي خريد و يا شارژ كپسول آتشنشاني خود با سامانه 125 تماس ميگيرند. سخنگوي سازمان آتشنشاني اظهار كرد: طي يك مورد تماس با سازمان آتشنشاني، فردي اعالم كرد كه قصد خودكشي دارد و پس از آن تلفن را قطع كرد. آتشنشانها براي پي بردن به صحت اين تماس و با استفاده از آدرس ثبت شده، در محل حضور پيدا كردند و اين حضور نيز منجر به نجات جان اين فرد شد. ملكي با تاكيد بر اينكه مزاحمتهاي مكرر براي آتشنشاني از طريق مراجع حقوقي پيگيري ميشود، خاطرنش//ان كرد: افرادي كه بهطور مكرر اقدام به تماسهاي مزاحمتآميز ميكنند، شناسايي و از طريق مراجع قضايي با آنها برخورد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.