احداث 173 واحد كالس درس در 3 استان محروم كشور در سالجاري

رييس سازمان نوسازي خبر داد؛

Jahan e-Sanat - - News - كوتاه از جهان

ايلنا- رييس سازمان نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس كشور از پيشبيني احداث 173 واحد كالس درس در س//ه اس//تان محروم كشور در سال 96 خبر داد. محمدتقي نظرپور در ششمين نشست شوراي هماهنگي و بهبود و ارتقاي شاخصهاي آموزش وپرورش در مناطق محروم و كمترتوسعهيافته كشور اظهار كرد: طي تفاهمنامهاي كه با بنياد علوي و بنياد بركت داريم، قرار است 173 كالس درس در سه استان محروم كشور، سيستانوبلوچستان، آذربايجان غربي و هرمزگان طي سال 96 احداث شود كه 50 درصد اعتبارات آن توسط آن بنياد و 50 درصد توسط سازمان نوسازي، تامين ميشود. وي با اشاره به مطلوب نبودن اعتبارات در اين بخش گفت: براي محقق شدن تعهدات نياز به تامين اعتبار داريم. همچنين در اين سه استان چندين طرح نيمهتمام داريم كه پيش//رفت فيزيكي آنها بيش از 80 درصد است كه در صورت دريافت اعتبار الزم ميتوانيم در مهرماه 96 تعهدات پيشبيني شده را به انجام برسانيم.رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور تصريح كرد: در جشنواره سواحل مكران، كار احداث 99 پروژه از 170 پروژه مصوب آغاز شد كه تاكنون 29 پروژه به بهرهبرداري رسيده است. وي ادامه داد: مدارسي كه توسط بنياد علوي و بنياد بركت احداث ميشود، نيازمند نگهداري و تجهيزات اس//ت بنابراين اگر همگام با افتتاح و بهرهبرداري از پروژهه//اي عمراني، اعتباراتي براي تجهيز و نگهداري آنها اختصاص داده نش//ود، عمر اين مدارس كوتاه خواهد بود. نظرپور خاطرنشان كرد: اگر در سازمان برنامه و بودجه، رديف اعتباري به منظور تجهيز و نگهداري مدارس اختصاص يابد، مش//كل نگهداري مدارس حل خواهد ش//د و مدارس عمر مفيد بيشتري خواهند داشت.

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اشاره به اعتبارات موردنياز هزار ميلياردي براي تعميرات اساسي501هزار مدرسه در كشور يادآور شد: تامين اين هزينه از سوي آموزش و پرورش به تنهايي مقدور نيست و براي افزايش طول عمر فضاهاي ساختهشده آموزشي و پرورشي، به ياري سازمانها و نهادهاي ديگر نياز است.

„ ستارهتركتباربا02 ميليونيوروبهميالنپيوست باشگاهميالنايتالياهاكانچالهاناوغلوراباقرارداديبهارزش02 ميليون يورو به خدمت گرفت.

ميالن در فصل نقل و انتقاالت توفاني عمل كرده و چند بازيكن بزرگ را به خدمت گرفته است. بعد از حضور بازيكناني چون آندره سيلواي پرتغالي و فابيو بوريني، اين بار هاكان چالهان اوغلو ستاره تركتبار كه در بايرلوركوزن آلمان بازيهاي خوبي به نمايش گذاشته بود و يكي از پديدههاي بوندسليگا

محسوب ميشد را به خدمت گرفت.

چالهان اوغلو ديروز معاينات پزشكي خود را انجام داد و قرارداد رسمي خود را كه دو ساله است و 20 ميليون يورو ارزش دارد، امضا كرد.

„ سپبالترپشيمانازرياستطوالنيمدتشبرفيفا رييس سابق فيفا بعد از مدتها اعتراف كرد كه رياست طوالنيمدت او بر فيفا اشتباه بود و از اين كار خود پشيمان است. او تاكيد كرد كه جام جهاني

2018 روسيه را از نزديك تماشا خواهد كرد.

سپ بالتر از سال 1998 تا 2015 سكان رياست فيفا را برعهده داشت. او براي پنجمين بار پياپي بهعنوان رييس فيفا انتخاب شد اما رياست او براي پنجمين دوره تكميل نشد و رييس سابق فيفا به خاطر متهم شدن به فساد از پست خود كنار گذاشته شد. بالتر سوييسي بعد از مدتها اعتراف كرد كه رياست طوالنيمدت او بر فيفا اشتباه بود و پشيمان است. او گفت: بايد براي پنجمينبارخودرانامزدرياستفيفانميكردم.بايداعترافكنمكهاالنپشيمان

هستم البته تاكيد دارم كه من هيچگونه فساد يا تباني نكردهام.

رييس س//ابق فيفا درباره اين سوال كه آيا در جام جهاني 2018 روسيه حضور خواهد داشت، اينگونه پاسخ داد: شك نكنيد كه به روسيه سفر و جام جهاني را از نزديك تماشا خواهم كرد. والديمير پوتين از من دعوت كرده و به دعوت او پاسخ مثبت ميدهم. نميتوانم كارهاي اجرايي را در روسيه برعهده گيرم اما حداقل ميتوانم بازيها را از نزديك تماشا كنم.

„ در حالي كه ستاره برزيلي ليورپول ليورپولقيمتكوتينيورا09پيشنهاداتزيادي از تيمهاي ميليونپونداعالمكردديگر دارد، باشگاهليورپولقيمتاينبازيكنرا09 ميليونپونداعالمكرد.

به گزارش ايسنا به نقل از ساكرنت، در حالي كه تيمهاي زيادي از جمله پاريسنژرمنخواهانبهخدمتگرفتنفيليپكوتينيوشدند،باشگاهليورپول اعالم كرد كه قيمت اين بازيكن 90 ميليون پوند است و هر تيمي كه قصد خريد او را دارد بايد چنين مبلغي را پرداخت كند.

البتهچنديپيشهمباشگاهبارسلوناخواستاربهخدمتگرفتناينبازيكن شد ولي قيمت باالي كوتينيو باعث شد سران بارسا از خريد او صرفنظر كنند. بايد ديد كه سرنوشت كوتينيو در ليورپول چه خواهد شد و آيا تيمي حاضر است چنين مبلغي را براي جذب اين بازيكن پرداخت كند يا خير.

„ جانتريبهاستونويالپيوست جانتريبعدازنزديكبهدودههحضوردرتيمچلسيوبستنبازوبندكاپيتانيكاپيتانسابقچلسيباامضايقراردادييكسالهبهتيماستونويالپيوست. اين تيم با استونويال به توافق رسيد و با امضاي قراردادي يكساله به ارزش هفتهاي06 هزارپوندبهتيماستونويالپيوست.البتهبنديهمدرقرارداداو وجود دارد كه در صورتي كه استونويال به ليگ برتر صعود كند، دو ميليون پوند دريافت ميكند. استونويال در ليگ دسته يك انگليس حضور دارد و به همين خاطر در صورتي كه به ليگ برتر صعود كند چنين پاداشي را براي تري در نظر گرفته است. بيرمنگام هم از جمله تيمهايي بود كه تري را ميخواست اما او تصميم گرفت به ويال بپيوندد.

„ الكازتدرآستانهانتقال05 ميليونيوروييبهآرسنال رييس باشگاه ليون ميگويد كه انتقال الكساندر الكازت به آرسنال ممكن استطيچندروزآيندهبا05 ميليونيورونهاييشود.

اوالس كه پيشتر شايعات حضور الكازت در لندن براي پشت سر گذاشتن تس//تهاي پزشكي را رد كرده بود در مصاحبه با ‪Le Progres‬ گفت: رقم گزارششدهتوسطرسانههايانگليسيكهحدود76 ميليونيورو)ازجمله21 ميليونيوروپاداشهايمتغير(است،غيرممكنوغيرواقعبينانهاست.پيشنهاد نخستآرسنالحدود54 ميليونيوروبودواينانتقالبامبلغيحدود54 تا 50 ميليون يورو نهايي خواهد شد.

به اين ترتيب آرسنال ركورد نقل و انتقاالت خود را خواهد شكست چراكه آنهادرسال3102 برايجذبمسوتاوزيلتنها44 ميليونيوروهزينهكرده بودند.اوالسدرادامهافزود:نزديكشدنبهرقم05 ميليونيوروچيزخاصي است و احتماال براي آرسنال و ليون يك ركورد محسوب ميشود. با اين حال، طبق سنتها، باشگاهي مثل آرسنال و همچنين بايرن مونيخ، هزينه زيادي براي خريد يك بازيكن نميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.