مذاكرهاي با بنياد مستضعفان نداشتهايم

زمين دانشگاه علومبهزيستي وقفي است؛

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- معاون پش//تيباني دانشگاه علومبهزيستي و توانبخشي گفت: زميني كه اكنون دانش//گاه علومبهزيستي و توانبخشي در آن واقع شده، وقفي بوده و متعلق به نهاد و ارگان خاصي نيست. رضا نجفي در اين زمينه گفت: زميني كه در آن دانش//گاه علومبهزيستي و توانبخشي واقع شده، زميني وقفي است و متعلق به هيچ نهاد و ارگاني نيست. وي افزود: اين زمين از سوي يك فرد خير وقف شده و سالهاست در منطقه ولنجك، دانش//گاه علومبهزيستي و توانبخشي داير ش//ده است. معاون پشتيباني دانشگاه علومبهزيستي و توانبخشي درخصوص مباحث مطرحشده پيرامون درخواست بنياد مستضعفان از وزارت بهداشت براي تحويل زمين دانشگاه علومبهزيستي به اين بنياد اظهاركرد: مباحث حاشيهاي مطرحشده به هيچ وجه صحت ندارد و زمين در اختيار بنياد مس//تضعفان نبوده كه اكنون مسووالن اين بنياد درخواست پس گرفتن زمين را داشته باشند. نجفي با بيان اينكه س//االنه مبالغي از سوي دانش//گاه علومبهزيستي به آستان قدس رضوي پرداخت ميشود، خاطرنشان كرد: بابت زمين وقفي كه در اختيار دانش//گاه علومبهزيستي قرار گرفته، بهطور ساالنه مبالغ اندكي را بابت اجاره به آس//تان قدس رضوي پرداخت ميكنيم. وي تصريح كرد: ملك واگذارشده به دانشگاه علومبهزيستي زير نظر آستان قدس رضوي بوده و هيچ ارتباطي با بنياد مستضعفان ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.