ارائه خدمات امدادي به 20 هزار و 654 نفر

تالش براي امدادرساني به متاثران از توفان شن سيستانوبلوچستان؛

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هاللاحمر با اعالم گزارش عمليات امدادرس//اني به متاثران از توفان شن در سيستانوبلوچستان از 20 خرداد تا 11 تيرماه گفت: امدادگران هاللاحمر خدمات امدادي الزم را به 20 هزار و 654 متاثر از توفان در اين استان ارائه كردهاند. مرتضي سليمي با اشاره به اينكه وزش بادهاي 120 روزه در سيستانوبلوچستان موجب وقوع توفان شن شده است، گفت: بر اين اساس هموطنان ما در چهار شهرستان زابل، زهك، نيمروز و هيرمند از 20 خرداد تاكنون متاثر از توفان بودهاند. وي با بيان اينكه بيشترين امدادرسانيها در شهرستان هيرمند انجام ش//ده اس//ت، اظهار كرد: امدادگران در 59 روستاي استان سيستانوبلوچستان خدمات الزم را به هموطنان ارائه كرده و در مجموع 20 هزار و 654 تن از خدمات امدادي بهره بردهاند. رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هاللاحمر با اعالم توزيع 4247 بسته غذايي ميان متاثران از توفان گفت: 29 تيم عملياتي با تالش 192 امدادگر، خدمات امدادي الزم را به هموطنان متاثر از توفان شن سيستانوبلوچستان ارائه كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.