و هميشه ژرمنها ميبرند

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

تيم ملي آلم//ان با پيروزي يك بر صفر مقابل شيلي، قهرمان جام كنفدراسيونها ش//د. در اين ديدار بازيكنان شيلي نمايش بهتري از حريف داش//تند اما اين آلمانيها بودن//د كه به لطف بازي هوشمندانهش//ان توانستند به پيروزي برسند و جام قهرماني را از آن خود كنند.

شيلي بازي را بهتر آغاز كرد و در دقايق ابتدايي كامال بر بازي مسلط بود. در دقيقه 5، اش//تباه اس//تيندل، يك موقعيت بسيار خوب براي شيلي ايجاد كرد اما ضربه ويدال با واكنش تماش//ايي تراشتگن همراه شد و دروازه آلمان بسته ماند. برتري شيلي ادامه پيدا كرد و بازيكنان اين تيم يكي، دو موقعيت خوب ديگر روي دروازه آلمان ايجاد كردند اما كمدقتي در زدن ضربه نهايي باعث شد تا اين تيم به گل نرسد.

تا اينك//ه در دقيقه 20 و كامال برخالف جريان بازي، اين آلمان بود كه به گل رسيد. روي اشتباه مارسلو دياز، تيمو ورنر در محوطه جريمه ش//يلي صاحب توپ شد و پاس در عرض او را اس//تيندل با يك بغل پاي ساده، تبديل به گل كرد. حمالت شيلي بعد از اين گل ادامه پيدا كرد و در دقيقه 24 آرانگيس ميتوانس//ت كار را به تس//اوي بكشد اما او نتوانست ارسال خوبي كه روي دروازه آلمان شده بود را تبديل به گل كند.

در حاليك//ه بازيكن//ان ش//يلي تالش ميكردند به گل تس//اوي برسند، آلمانيها روي ضدحمالت ميتوانس//تند به گلهاي بعدي برسند اما ضربات نهايي آنها راهي به چهارچوب دروازه براوو نداشت. در دقيقه44، اشتباه گونسالو خارا ميتوانست به گل دوم آلمان منجر ش//ود اما حضور به موقع براوو، اجازه گلزني به آلم//ان را نداد و نيمه اول با همان تكگل به پايان رسيد.

نيمه دوم هم با حمالت شيلي آغاز شد و در مقابل ژرمنها به دنبال رسيدن به گل از روي ضدحم//الت بودند. در ادامه بازي تا اندازهايبهخشونتكشيدهشدوهمينباعث شد تا داور مجبور به استفاده پياپي از كارت زرد شود. هرچه به دقايق پاياني بازي نزديك ميشديم، حمالت شيلي شدت ميگرفت و در مقابل آلمانيها با نفرات بيشتري دفاع ميكردند. اين حم//الت به ايجاد چندين موقعيت خوب روي دروازه تراشتگن منجر شد اما ضربات كمدقت بازيكنان شيلي باعث شد تا هيچيك از آنها تبديل به گل نشود و در نهايت بازي با همان تكگل به سود آلمان پايانبرسد.

شيلي، غولي كه از چراغ بيرون آمد

تا چه//ار س//ال پيش كمتر كس//ي را ميتوانس//تيد پيدا كنيد كه روي تيم ملي شيلي براي قهرماني در يك تورنمنت بزرگ حساببازكنداماآنروزهاديگرگذشتهاست. شيلي كه به الروخاي آمريكايجنوبي شهره است، تاكنون هفت بار به جامجهاني راه يافته وحتيسال2691 ميزبانياينرقابتهارانيز برعهده داشت كه در نهايت به عنوان سومي دستيافت.بااينحالاينتيمتاپيشازسال 2015 هرگز نتوانسته بود به عنوان قهرماني يك تورنمنت بزرگ دست يابد.

الروخ//ا همواره براي كس//ب س//هميه جامجهاني در تالش بود و اينكه بتواند بين پنج تيم اول قرار بگيرد و هرگز در رقابتهايي چون كوپا آمه ريكا برابر تيمهايي چون برزيل، آرژانتين و اروگوئه شانس//ي براي قهرماني نداشتاماسيرتحولدرشيليازسال7002 و توسط مارسلو بيلسا آغاز شد.

سرمربي آرژانتيني صاحب سبك فوتبال دنيا هدايت ش//يلي را برعهده گرفت و طي سه س//ال توانست اين تيم را در قامت يك مدعي درجه يك مطرح كند. شيلي از سال 1998 و پس از پايان يافتن عصر ستارههايي چون زامورانو و ساالس ديگر نتوانسته بود در جامجهاني حضور يابد اما بيلسا كمك كرد تا اين تيم پس از 12 سال مجوز حضور در جامجهانيآفريقايجنوبيراكسبكند.

شيلي اين توفيق را با شكست تيمهايي چون آرژانتين، پرو، پاراگوئه، كلمبيا، اكوادرو و بوليوي و قرار گرفتن در رده دوم پس از تيم ملي برزيل كسب كرد. الروخا در جامجهاني 2010 نمايشهاي قابل توجهي داش//ت و پسازاسپانياتوانستازمرحلهگروهيصعود كند اما با شكست در يك هشتم برابر برزيل، نتوانست به مراحل پاياني راه يابد. بيلسا اما پايههاي يك تيم بزرگ را بنا نهاده بود و پس از او اين سامپائولي بود كه در سال 2012 با پذيرفتنهدايتشيليتوانستروزهايخوش دوران بيلسا را بازگرداند.

البته كه ظهور ستارههايي چون ويدال، الكسيسسانچس،وارگاس،خارا،كلوديوبراوو، دياز ...و در اين راه ياريگر سامپائولي بودند.

شيلي روز گذشته اين فرصت را داشت تا به يك ركورد منحصربهفرد دست يافته و براي س//ومين سال متوالي موفق به كسب عن//وان قهرماني در ي//ك تورنمنت بزرگ شود ولي با شكست 0-1 از آلمان در فينال جام كنفدراسيونها در رسيدن به اين مهم ناكامماند.

اينبارديگرسامپائوليروينيمكتشيلي حضور نداش//ت و اين مربي سال گذشته با پذيرفتن هدايت باشگاه سويا جاي خود را به پيتسي داده بود. عملكرد اين مربي هم تا به اينجا خوب بوده و شيلي يكي از شانسهاي مس//لم صعود به جامجهاني 2018 است و كسب نايبقهرماني در جام كنفدراسيونها را نميتوان يك ناكامي براي الروخا دانست. ب//ا اين حال تنها نكته نگرانكننده در مورد شيلي را ميتوان باال بودن متوسط سني اين تيم قلمداد كرد.

در تركي//ب الروخا تنه//ا دو بازيكن زير 24 س//ال به نامهاي پائولو دي//از و مارتين رودريگز حضور دارند و ساير بازيكنان شيلي رافوتباليستهايباتجربهتشكيلميدهند. عاملي كه ش//ايد ظرف چند سال آينده به نقطهضعف اصلي اين تيم تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.