طارمي در پرسپوليس ماندني شد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اقتصادي باشگاه پرسپوليس از منتفي شدن انتقال طارمي به اروپا خبر داد. محمدعلي تركاشوند، معاون اقتصادي پرسپوليس در گفتوگويي راديويي درباره آخرين وضعيت طارمي گفت: در دو روز گذشته جلساتي با طارمي و وكيلش داشتيم. قرار بر اين شد اگر طارمي قصد ترك پرسپوليس را دارد اطالع دهد در غير اين صورت در تمرينات حضور پيدا كند.

امروز صبح مهلت به پايان رسيد كه به اين معناست كه انتقال طارمي منتفي است و وي در تمرينات شركت ميكند. وي درباره شكايت گولج اظهار داشت: گولج بعد از اتمام مرخصياش به تيم بازنگشت.

بعد از آن وي به فيفا شكايت كرده كه پرسپوليس پولش را پرداخت نكرده است. اين موضوع كذب محض است. عدم پرداخت به گلج به دليل حضور نداشتن او در اردو بوده است. ما نيز از او به كميته انضباطي شكايت كردهايم و منتظر نتيجه هستيم. تركاشونددرخصوصوضعيتنوراللهيتصريحكرد:نوراللهيكسرخدمت دارد و منتظر نامه او از سازمان نظام وظيفه هستيم. به محض ابالغ نامه نوراللهي به تيم اضافه ميشود. بشار رسن در پرسپوليس هافبك تيم ملي عراق قرارداد دوسالهاي را با باشگاه پرسپوليس منعقد كرد. بنابر اعالم محمدعلي تركاشوند مسوول نقل و انتقاالت باشگاه پرسپوليس، بشار رسن در پي توافقي كه با باشگاه پرسپوليس داشته است، قراردادي دو ساله را به امضا رساند.

اين بازيكن عراقي كه در تمام ردههاي ملي كشورش حضور داشته است در خط مياني بازي ميكند و ميتواند جاي خالي سروش رفيعي را پر كند. رسن به عنوان س//هميه زير 23 س//ال به پرسپوليس ميآيد تا مشكلي براي حضور احتمالي احمد نوراللهي براي بازگشت به جمع شاگردان برانكو ايوانكوويچ وجود نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.