خوراك رسانههاي كشور!

Jahan e-Sanat - - News - جعبه سياه

محمدرضا ستوده- امروز يكي از همكاران عكسي را نشانم داد كه اسكرينشاتي بود از كانال خبرگزاري تسنيم. كه گرداننده عزيز آن ميخواسته از همكارش در مورد ناهار آن روزشان سوال كند ولي به اشتباه آن را روي خروجي كانال خبرگزاري گذاشته كه عكس آن را در باال ميبينيد!

ايش//ان از همكارش س//وال كرده؛ مگه س//بزيپلو با كتلت نداريم؟

بذاري//ن لحنمو مح//اوره كنم، اينط//وري نميتونم راحت حرف بزنم! اوال مگه سبزيپلو رو با كتلت ميخورن؟! توي تسنيم چي به خورد اين جوونا ميدن؟! منم اگه سبزيپلو با كتلت بخورم نه تنها بر عليه روحاني بلكه بر عليه خودمم خبر تنظيم ميكنم!

اما وقتي در خبرگزاري تس//نيم با اين توان مالي سبزيپلو با كتلت ميخورند، احتماال بقيه خبرگزاري و نشريات بايد اينا رو بخورن:

ايسنا )دانش//جويان(؛ كنسرو لوبياچيتي با نون بيات دو روز مونده كيهان؛ تخممرغ پخته با مارتادال روزنامه اعتماد: باقيمونده كنسرو لوبياي خبرگزاري ايسنا ايلنا )متعلق به خانه كارگر(؛ باد هوا مشرقنيوز؛ زرشك پلو با كوكو سيبزميني آفتاب يزد؛ استانبولي بدون گوشت و سيبزميني و رب جهانصنعت؛ كچليك با نون! آرمان؛ سبزيپلو با قورمهسبزي خبرآنالين؛ فالفل 3 قرصه دو نونه روزنامه جمهوري اسالمي؛ دمي باقالي با ساقه طاليي دنياي اقتصاد؛ برگ گوسفندي و شيشليك فرد اعال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.