سوءاستفاده از حقوق مسافران هوايي

Jahan e-Sanat - - News - * پژوهشگر حقوق هوافضا sadeghi.md@ut.ac.ir يادداشت

ميالد صادقي* - حداكثر ميزان بار مجاز، مقدار كيلوگرم باري اس//ت كه مسافران هوايي ميتوانند بدون پرداخت هيچ هزينهاي با خود به همراه داشته باشند. اين ميزان شامل بارهاي تحويل ش//ده به موسس//ات هواپيمايي و بارهايي كه مسافران خود به درون هواپيما ميبرند، اس//ت. اگرچه ميزان يادش//ده در تمام كشورها يكسان نيست و حتي برحسب بينالمللي يا داخلي بودن پرواز، مدت پرواز و نوع موسسه هواپيمايي متفاوت است اما در بليت مسافر ذكر ميشود و مسافر پيش از پرواز از آن مطلع ميش//ود تا با اطالع قبلي، بار و توش//ه خود را آماده مسافرت كند. چنانچه مسافر با وجود اطالع از حداكثر بار مجاز، مقدار بار بيش//تري به همراه داشته باشد، موسسه هواپيمايي با دريافت مبلغي متع//ارف و اندك، امكان حمل آن ميزان بار اضافي را ميسر ميسازد. با اينحال در مواردي قوانين و مقررات در جهت يكسانس//ازي و حمايت از مسافران، حداكثر ميزان بار مجاز را براي تمام موسس//ات هواپيمايي در تمام پروازهاي بينالمللي و ملي مقرر ميكنند تا رويه يكس//اني در كمترين ميزان ممكن ميان خطوط هواپيمايي ايجاد شود و متصديان به بهانه مدت سفر يا بينالمللي يا ملي بودن يا ساير عوامل از اتخاذ رويههايگوناگوناجتنابكنند.درمكزيكمطابقمقرراتجديد هر مسافر ميتواند حداكثر 25 كيلوگرم بار تحويل شده و دو كيف حداكثر تا 10 كيلوگرم بدون پرداخت هزينه در پروازهاي داخلي و بينالمللي به خارج مكزيك به همراه داشته باشد. اما گويي اين حمايت قانوني به تنهايي كافي نيست و برخالف باور مرسوم، چنين فرض نميشود كه پس از انتشار قوانين و مقررات، مسافران از حقوق خويش مطلع شدهاند. به همين دليل به نظر ميرسد حداكثر ميزان بار مجاز چه به موجب قوانين و مقررات مقرر شده باشد و چه تعيين آن برعهده موسسات هواپيمايي باشد بايد در بليت مسافر ذكر شود و موسسه هواپيمايي نميتواند مسافر را به شرايط حمل مندرج در پورتال )سايت( خود ارجاع دهد. در تاييد اين نظر، آژانس حمايت از مصرفكننده مكزيك به تازگي چهار موسس//ه هواپيمايي مكزيكي و يك موسس//ه هواپيماي//ي آمريكايي را به جهت نقض مقررات به ميزان يك ميليون و 250 هزار دالر )معادل 22 ميليون و 400 هزار پزوي مكزيك( جريمه كرده اس//ت، چه موسسات يادشده در زمان خريد بليت، مسافران را از حقوق قانوني خود مطلع نكردهاند و در نتيجه به شكل نامشروعي از مسافران براي حمل بارهايشان هزينه دريافت كردهاند. از منظر آژانس حمايت از مصرفكننده مكزيك،موسساتجريمهشدهمرتكبرفتارهاييچونآگهيهاي گمراهكننده، اعمال تبعيضآميز و شروط ناسزاوار در قرارداد حمل شدهاند. آژانس اين ميزان جريمه را با توجه به فاكتورهايي چون تعداد مسافران متاثر از نقض مقرره، مدت سپري شده از زمان فعاليت ممنوعه موسسه هواپيمايي و تمام عوايد ناشي از رفتار نامشروع تعيين كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.