رابرت داوني جونيور و آينده نقش »مرد آهني«

Jahan e-Sanat - - News - سينماي جهان

ستارهاي كه تنها با سه فيلم مختص شخصيت توني استارك توانسته نزديك به 2/5 ميليارد دالر در باكس آفيس بفروشد، ميخواهد سر وقت نقش محبوبش را كنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از د رپ، برنده شدن سه جايزه گلدن گلوب و نامزدي دريافت دو جايزه اسكار را كه كنار بگذاريم، رابرت داوني جونيور بيشتر از همه براي ايفاي نقش مرد آهني؛ ابرقهرماني كه زره قرمز به تن دارد، شناخته ميشود. اما داوني حاال به اين فكر ميكند كه شايد وقت كنار گذاشتن اين نقش و حركت به سمت جلو باشد.

داوني ميگويد: همه به من ميگويند مثل دستكشي ميماند كه خيلي به دستم ميآيد. هر دفعه بايد از اول شروع كنم اما اين كارراباپايهايبسيارقويانجامميدهم.نميخواهمفقطبهخاطر اينكه خرابكاري كنم و تصميم بگيرم يك فيلم ديگر هم بسازم تمام شش يا هفت فيلم قبلي را هم نابود كنم. فقط ميخواهم پيش از اينكه خجالتآور شود زرهام را كنار بگذارم.

اگر حضور توني استارك در تعدادي ديگر از فيلمهاي داخل دنياي سينماتيك مارول را حساب نكنيم، سه فيلم »مرد آهني« به تنهايي توانس//تهاند بيش از 2/4 ميليارد دالر بفروشند؛ اين موفقيتي است كه شايد كنار گذاشتنش آسان نباشد، اما داوني ديدگاهي متفاوت دارد.

او ميگوي//د: وقتي اولي//ن فيلم انتقامجوي//ان بيرون آمد ميتوانس//تم، بگويم هرگ//ز از اين بهتر نخواهد ش//د اما براي من، هميش//ه مهمترين چيز مردم و فرصتها هس//تند، مثل كارگردانهاي انتقامجويان كه خيلي آنها را دوست دارم.

ب//ا وجود اينكه اين بازيگر نس//بت به آين//دهاش در دنياي سينمايي مارول اطمينان ندارد، در فيلم »اسپايدرمن: بازگشت به خانه« نقشآفريني ميكند، بيش//تر به خاطر اينكه از فيلم »ماشين پليس« جان واتس كه با بودجه پايين و نقشآفريني كوين بيكن ساخته شده بود، خوشش آمد.

وقتي او باالخره اتفاقهايي را كه قرار بود براي توني استارك در »بازگشت به خانه« بيفتد در فيلمنامه خواند، عالقهاش نسبت به جنبه خالقانه اين فيلم به كارگرداني واتس هم افزايش يافت.

او ميگوي//د: عمال حس ك//ردم دوباره برگش//تيم به اتاق نويسندگان فيلم اول مرد آهني. بنابراين يك حس بازگشت به خانه در آن وجود داشت كه تجربي هم نبود چون حاال دادههاي بسيار بيشتري وجود دارد و پروسه دقيقتر است. اما اصال اين حس را نداش//تم كه فقط از من ميخواهند جايي در داستان خودم را بچپانم. ميخواستند خودمان كارهاي كوچك مختص شخصيتمان را وارد داستان كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.