درگذشتمادامكوري

Jahan e-Sanat - - News -

بانومانيااسكولودوسكامعروف به ماري كوري، فيزيكدان شهير فرانسوي هفتم نوامبر م1867 در ورشو پايتخت لهستان به دنيا آمد. وي پس از پايان تحصيل، مدتي به تدريس اشتغال يافت و س//پس س//اكن پاريس شد. ماري در 28 سالگي با پيير كوري ازدواج كرد و در دانشسراي عالي دختران در شهر سور فرانسه به تدريس فيزيك پرداخت. او در س//ال 1896 با كمك هانري بكرل دانش//مند فرانس//وي، خواص راديواكتيويته را در اورانيوم و با ياري ش//وهرش، خواص راديواكتيويته توريوم و پلوتونيم را نيز كشف كرد. ماري كوري در سال 1898 نيز فلز راديوم كه بيش از تمام فلزات، خاصيت راديواكتيويته دارد را با كمك يكي از همكارانش كشف كرد و به سبب اين كشف بزرگ در سال ،1903 جايزه نوبل گرفت. پس از چندي در 19 آوريل ،م1906 همسر دانشمندش پييركوري، در اثر يك سانحه تصادف درگذشت و اين واقعه تاسفآور، روح آرام مادام كوري را سخت منقلب و ناراحت ساخت. با اين حال از فعاليتهاي علمي خود دست نكشيد و به مدارج علمي باالتري رسيد. مادام كوري در سال 1911 نيز جايزه نوبل شيمي را به مناسبت تجزيه راديوم دريافت كرد. ماري كوري با اين كشف، دنيا را تكان داد اما هرگز حاضر نشد از آن بهره مالي ببرد. وي در اين زمان به عنوان اولين زن، به استادي دانشگاه سوربن فرانسه رس//يد و كارهاي علمي خود را تا آخر عمر ادامه داد. سالهاي پاياني زندگاني ماريكوري كه به سبب كار مداوم در آزمايشگاه، سالمتياش به خطر افتاده بود، اگرچه با بيماري اما همچنان به كار و فعاليت گذشت. او در اين سالها، مسووليت رياست انستيتو پاس//تور پاريس و البراتوار راديواكتيويته را كه دانشگاه پاريس مخصوص او س//اخته بود، برعهده داشت. ماريكوري به عنوان بزرگترين زن دانش//مند جهان سرانجام چهارم ژوئيه م1934 در حالي كه سلولهاي بدنش بر اثر تماس با تابش راديوم كامال فرسوده شده بود، در 67 سالگي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.