40 نامه كوتاه به همسرم

مهمان امروز: نادر ابراهيمي

Jahan e-Sanat - - News -

ن//ادر ابراهيمي در 14 فروردين س//ال 1315 در تهران بهدنيا آمد. ارائه فهرس//ت كاملي از ش//غلهاي ابراهيمي، كار دش//واري است. او خود در دو كتاب »ابن مشغله« و »ابوالمشاغل« ضمن شرح وقايع زندگي، به فعاليتهاي گوناگون خود نيز پرداخته اس//ت. از جمله شغلهاي او كمك كارگري تعميرگاه سيار در تركمنصحرا، كارگري چاپخانه، حسابداري و تحويلداري بانك، صفحهبندي روزنامه و مجله و كارهاي چاپ ديگر، ميرزايي يك حجره فرش در بازار، مترجمي و ويراستاري، ايرانشناسي عملي و چاپ مقالههاي ايرانشناختي، فيلمسازي مستند و سينمايي، مصور كردن كتابهاي كودكان، مديريت يك كتابفروشي، خطاطي، نقاشي و نقاشي روي روسري و لباس، تدريس در دانشگاهها ...و بوده است. در تمام سالهاي پركار و بيكار يا وقتهايي كه در زندان بهسر ميبرد، نوشتن را كنار نگذاشت. در سال 1342 نخستين كتاب خود را با عنوان »خانهاي براي شب« بهچاپ رسانيد كه داستان »دشنام« در آن با استقبالي چشمگير مواجه شد. تا سال 1380 عالوه بر صدها مقاله تحقيقي و نقد، بيش از صد كتاب از او چاپ و منتشر شده است كه دربرگيرنده داستان بلند )رمان( و كوتاه، كتاب كودك و نوجوان، نمايشنامه، فيلمنامه و پژوهش در زمينههاي گوناگون است. ضمن آنكه چند اثرش به زبانهاي مختلف دنيا برگردانده شده است.

نادر ابراهيمي در س//ن 72 س//الگي پس از چندين سال دست و پنجه نرم كردن با بيماري بعدازظهر پنجشنبه 16 خرداد 1387 درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.