استقاللاياالتمتحدهآمريكاازانگلستان

Jahan e-Sanat - - News - تقويم تاريخ

سرزمين آمريكا طي هزاران سال، محل زندگي سرخپوستان بود تا اينكه پس از كش//ف اين سرزمين در اواخر قرن پانزدهم، كش//ورهاي مختل//ف اروپايى ه//ر ك//دام قس//متي از آمريكا را تص//رف كردن//د. با مهاجرت بيشتر اروپاييان، ميليونها برده آفريقايى نيز براي كار در مزارع و كارخانهها به آمريكا آورده شدند. از اوايل قرن هجدهم، نهضت استقاللطلبي در آمريكا آغاز شد و مهاجرنشينان با كمك نيروهاي انگليسي، سربازان فرانسوي را از آمريكا بيرون راندند. پس از اين پيروزي، مهاجران به مخالفت با انگليس//يها برخاسته و در سال م1775 جنگ دو طرف آغاز شد.اينجنگعليرغماعالماستقاللآمريكادر4 ژوئيه6771م همچنان ادامه يافت تا اينكه در سال 1778 به شكست انگليس و اس//تقالل نهايى آمريكا منجر شد. پس از آنكه با اتحاد ميان 13 ايالت مهاجرنشين، كشور اياالت متحده آمريكا پا به عرصه جغرافياي سياسي گذاشت، دستيابي و تسلط بر تمامي مناطق حدفاصل اقيانوس اطلس و اقيانوس آرام در برنامه هيات حاكمه اين كش//ور قرار گرفت. براين اساس به وسيله تهديد، تطميع، معامله، تصرف و خريد، ساير مناطق موجود، تحت سيطره آمريكا درآمد و در اين راه بسياري از بوميان محلي و نيز سرخپوستان اين مناطق، قرباني اهداف استكباري دولتمرداني شدند كه در راه تشكيل امپراتوري خود، از هيچ جنايتي رويگردان نبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.