اندر حكايت تخت شاه!

Jahan e-Sanat - - News - تنظيف

هومن جعفري- خبر رس//يده بود كه در آستانه نشست كش//ورهاي بيست در آلمان، هتلي براي اقامت ترامپ پيدا نشده چراكه يكي از اصليترين هتلهاي ش//هر را شاه عربستان دربست اجاره كرده! خبر آمده كه ترتيبي اتخاذ شده كه چند ديوار هتل خراب شود تا تختخواب شاه عربستان از ديوارها رد شود و استاد شبها در بستر خودشان بخوابند! حاال اينكه شيشههاي هتل كامال با شيشههاي ضدگلوله عوض شده كه گزندي به جان مبارك وارد نيايد هيچ! همه اين خرجهاي يامفت از كيسه مردم عربستان رفته كه رفته كه هيچ، حاال خبر رسيده شاه عربستان سفرش به آلمان را لغو كرده! حاال خودش نميرود دستكم تختش را به صورت نمادين ببريد كه كارگران هتل اقال يك سلفي با اين تخت بگيرند! دهانشان آسفالت شد از بس ديوار خراب كردند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.