عامل فرار سرمایهگذاران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Z.Mesbah1944@gmail.com

ضیاء مصباح

از ابتداييتري//ن شرايط سرمايهگذاري ك//ه عامل توس//عه و پيش//رفت و رش//د كشور، اش//تغالزايي، ثب//ات ارزش پول ملي، توس//عه صادرات، ايج//اد انگيزه براي تولي//د، ارتقاي جايگاه صنعت كشور، خودكفايي تدريجي، تقويت اعتم//اد به نفس و جلوگي//ري از انحرافات اجتماعي و بس//ياري نكات ديگر اس//ت، اطمينان افراد به سيس//تم بانكي و به تبع آن س//پردن اندوختهه//اي خ//ود به اين بنگاهداران است.

سرمايهگذاران بهخوبي شاهد حمايت سيستم بانكي تحت قيمومت بانك مركزي از سرمايه سپردهشده به موسسات مالي و اعتباري، مشابه كاسپين بودند.

نگارن//ده ب//ه تبع احس//اس وظيفه و عنوان بعضي از مالباختگان پيگير چگونگي موضوع ش//د و اين اس//ت حاصل بررسي، مطالعه اطالعيههاي عديده در اين مقوله، استماع بيانات مسووالن شعب، تعدادي از مديران سابق اين موسسه كه اغلب مديران بازنشسته بانكها هستند و سرمايهگذاران خرد و كالني كه به اعتبار شخصيت حقوقي تاييدشده بهوسيله مراجع رسمي براساس »مدارك متقن موجود« در اين موسس//ه س//رمايهگذاري كرده و ديگر افراد حاضر و ناظر در صحنه:

ب//ه دنبال اعالم وضعي//ت مبهم مالي اي//ن موسس//ه در آبانم//اه 95 و ناتواني از پرداخ//ت دي//ون و مبال//غ دريافتي از ميليونها نفر با حجمي حدود هشت هزار ميلي//ارد تومان از بيش از دو ميليون نفر آن هم طي چندين سال بهطور رسمي در عرصه كالن با حضور همه حافظان منافع جامعه كه بهعنوان نمونه اگر تابلويي بدون داشتن جواز رسمي نصب شود بهسرعت جمعآوري و ناصب و دس//تاندركاران به جرائ//م عديده محكوم ميش//وند تا كار آن//ان قانوني و طب//ق ضوابط ادامه يافت ...و قش//ر وس//يعي از مردم عادي در پي تظاه//رات و راهبندانهاي مكرر در برابر نهادهاي مختلف طي ماههاي گذشته در پي احقاق حق خود بودند.

گويا در گذش//ته هر زمان رييس بانك مرك//زي وقت قص//د برخورد ب//ا اينگونه موسسات قارچگونه را داشته )كه تعدادشان به بيش از پنج هزار ميرسد( و در پي بررسي امكان//ات و چگونگي مديريت و امانتداري، لغو يا ساماندادن و چگونگي وابستگي به نهادهاي مختلف برآمده به س//رعت خلع و تغيير مييافت كه نش//اني از س//وءنيت بنيانگ//ذاران اينگونه موسس//ات و قصور مجموعه متوليان مالي كشور دارد.

بان//ك مرك//زي يك//ي دو روز مانده به انتخابات 29» ارديبهش//ت« به دارندگان سرمايهتا01،02واخيرا05ميليونتومان تدريجي اعالم كرد تا جهت دريافت وجوه به شعب محدودشده كاسپين مراجعه كنند كه به اين ترتيب قرار ب//ود وضع حدود 39درصد سرمايهگذاران روشن ميشد.

سرمايهگذاران با اعتماد به سيستم و نظام بانكي كه موسس//ات مالي جزي//ي از آنند، در مراجعه طبق برنامه با حذف تمام سودي مواجه شدند كه از نيمه سال 94 به آنان پرداخت شده و اغلب بدهكار نيز شدهاند.

س//ود مشاركت پرداختش//ده طبق عقود اس//المي الزمالرعاي//ه برخ//الف موازين اوليه اجتماعي- اخالقي يكجا از اصل سرمايه كسر و تتمه آن كه اغلب در مقايسه با اصل سپرده بس//يار ناچيز است با كس//ر 10 درصد از اصل سرمايه قبل از كسر سودهاي پرداختي بهعنوان حساب مشتري در موسسه كاسپين براي روز مبادا، آن هم بدون در اختيار گذاشتن هرگونه مدرك معتبر باقي ميماند.

اين نحوه برخورد با صاحبان سرمايه دافعه بسيار شديدي همراه ميآورد ضمن اينكه در اين مس//ير گويا راههاي قانون//ي را متوليان با زيركي با منظور كردن احتماالت، امكان طرح دعويهاي حقوقي و به احتمال كيفري بعدي را مس//دود س//اختهاند. با اي//ن ترتيب و روش جامعه از هرگونه اعتماد به مديريت مالي كشور و سپردن نقدينگي سرگردان به »سيستم مالي طالب سرمايه« منصرف ميشوند و نقدينگي سرگردان مزيد برعلت.

اي//ن بيتدبيريه//ا حاص//ل ع//دم بينش دس//تاندركاران مالي كش//ورمان اس//ت كه طبق ش//رح وظايف بايد ضمن پيش//گيري از پاس//خگويي نابس//امانيها از آغاز تا انجام كه فالكت بس//ياري از صاحبان سرمايه را همراه آورده باش//ند، هرچند مديريت بانك مركزي در مصاحبههاي چندپهلوي اخير، وعده بهبود شرايط را دادهاند.

بازتاب گسترده شرايطي اينگونه عاملي مهم در عدم سرمايهگذاري ايرانيان داخل وخارج از كشور و همچنين »سرمايهگذار خارجي« است ك//ه جرات حضور در صحن//ه اقتصاد، توليد و بازرگاني كشورمان را از بين ميبرد.

در اين ميان اما اين پرسش ميتواند مطرح ش//ود: آيا تعمدي در اين رابطه براي تضعيف دولت اميد وجود ندارد؟

كسر سودهاي مشروع پرداختي كه طبعا با صالحديد،مشورتونظارتمستقيمكارشناسان بانك مركزي انجام شده، آن هم »نه با محاسبه نرخ معقول« بلكه »تمامي آن مبالغ« به بهانه نداش//تن مجوز فعاليت يا انحالل از اواسط 94 كه چگونگي آن آمد به نفع و حمايت كدامين افراد و چه گروه و تشكيالتي تمام شده، مقولهاي مفصل و جداگانه دارد كه در جاي ديگر بايد به آن پرداخت.

عدم ارائه مدرك الزم براساس موارد مشابه به آنان كه با همه نارضايي به مصداق »كاچي به از هيچي« كه مالك اين تصميم به وس//يله انديشمندان مالي مستقر در بانك مركزي به نظر ميرسد تن به اين فرمول ظالمانه ميدهند و »داستان مرگ و تب« را به ياد ميآورد در واقع خلع مدرك آنان در پي اعتماد اين جامعه كه در بسياري موارد از اين ممر ارتزاق ميكردند، فرار س//رمايهگذاران را همراه دارد كه شايسته دولت منتخب كه چهار س//ال ديگر در مسند ماندگار شده نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.