#خوزستان میسوزد!

مصائب اقتصادی ، اجتماعی ریزگردها، خاموشی، بیآبی و گرمای بیسابقه ادامه دارد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمهبیكپور-هرمگرماکهبهصورتتبنشیندبهآنياحساسسوختنمیکني،گرماي45درجه رخ مینمايد. خوزستان از يك ماه قبل با گرماي بيسابقهاي روبهرو شده که زندگي و معیشت را برايساکنانآندشوارکردهاست؛سرزمینيکهاقداماتودستكاريهايمسووالندرطبیعتش، هر دو به يك اندازه اثرات شوم در زندگي مردم برجا گذاشته است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.