اهداف سفر نخستوزیر هند به اسراییل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - تحلیل

نارندرا مودي، نخس//توزير هند ديروز به اس//راييل رف//ت؛ اين اولي//ن ديدار يك نخس//توزير هند از اين كش//ور به حساب ميآيد.

البته در گذشته برخي از مقامات هندي به اسراييل سفر كرده بودند از جمله پرناب موكرجي، رييسجمهور هند كه اواخر سال 2015 مي//الدي به منطقه رفت اما با توجه به سياس//ت هند در قبال فلس//طينيها و حمايت هند از »تالشهاي فلس//طينيان« و در نظ//ر گرفت//ن جمعيت ح//دود 200 ميليوني مسلمانان هند، مقامات اين كشور همواره ت//الش كردهاند در اين ديدارها هم از اسراييل و هم از سرزمينهاي فلسطيني ديدار كنند.

هن//د، فلس//طين را در س//ال 1988 به رسميت شناخت. هند و اسراييل اواخر سال 1992 روابط رسمي ديپلماتيك خود را آغاز كردند ولي همكاريهاي دو كش//ور از زمان روي كار آمدن دولت به رهبري حزب بهاراتيا جاناتا )بيجيپي( در س//ال ،2014 بسيار نزديكتر شده است. از آنجا كه نخستوزير در ساختار سياسي هند عاليرتبهترين مقام اجرايي كشور است، سفر مودي به منطقه بر وزن اين ديدار ميافزايد.

مقام//ات هندي تالش كردهاند هر گونه تغيير در سياس//ت خارجي خ//ود در قبال فلسطينيان را در چارچوب تالش هند براي ايجاد رابطه بهتر با دولتهاي مختلف تعبير كنند. در همين رابطه رسانههاي هندي به نق//ل از مقامات ارش//د وزارت خارجه هند، نقل كردهاند كه روابط دهلي با هر كشوري مستقل اس//ت و جداي از رابطه آن با ديگر كشورهاست.

نكت//ه مهم اين س//فر و آنچه در موضع دهلينو نيز تلويحا گفته ش//ده چهبسا اين باشد كه اين ديدار فقط در چارچوب رابطه هند با اس//راييل و نه فلس//طينيان است و م//ودي در طول ديدار خ//ود از منطقه قرار نيست با مقامات ارشد فلسطيني در راماهلل ديدار كند؛ نكتهاي كه ميتوان آن را تغييري در سياست رسمي و ديدار از هر دو منطقه از سوي مقامات هندي ناميد. اگرچه نبايد فراموش كرد كه مودي كمي بيش از يك ماه پيشميزبانمحمودعباس،رييستشكيالت خودگردان فلسطين بود.

باايناحتساببهنظرميرسددولتمودي در تالش است روابط تجاري، تكنولوژيك و مهمت//ر از همه نظامي خود را با اس//راييل گس//ترش دهد اگرچه از نظر سياسي هنوز به حمايت خود از فلسطينيان ادامه ميدهد. هند دومين كشور پرجمعيت جهان بعد از همسايه ش//رقي خود چين است اما انتظار ميرود تا سال 2020 جمعيت اين كشور از چين بيشتر و به پرجمعيتترين كشور دنيا تبديل شود.از سوي ديگر تحوالت منطقهاي، هند را در محور تحوالت سياسي، اقتصادي و نظامي قرار داده است و اين مسايل ميتواند يكي از محورهاي اصل//ي تالش هند براي رابطه گستردهتر با اس//راييل و بهرهوري از پيشرفتهاي صنايع كشاورزي و نظامي آن باشد به ويژه در چارچوب رقابتهاي هند با چين و تالش مقامات دهلينو براي حضوري مستمر و فعال در اقيانوس هند.

البته در حاش//يه اين گس//ترش روابط، رابطه دهلينو ب//ا تلآويو ميتواند بر رابطه اي//ران با هند نيز تاثيراتي بگذارد. در همان ابتداي گشايش سفارت اسراييل در دهلينو در سال ،1992 ايران به آن واكنش نشان داد. در س//ال 2012 ني//ز حمله به يكي از كاركنان سفارت اسراييل در دهلينو و حمله به يك هدف اسراييلي در گرجستان به ايران نسبتدادهشد.بنياميننتانياهو،نخستوزير اسراييل در آن زمان ايران را به دست داشتن در بمبگذاري عليه ديپلماتهاي اسراييلي در هند و گرجس//تان متهم كرد. اگرچه سفير وقت ايران در هند، هرگونه دخالت كشورش در انفجار يك خودروي ديپلمات اسراييلي را در دهلي تكذيب كرد.

BBC در ادامه تحليل خود اضافه ميكند هند رابطه تجاري قابل توجهي با ايران دارد از جمل//ه س//رمايهگذاري در بندر چابهار و گسترش كريدور موسوم به »شمال-جنوب« و ميدان نفتي »فرزادB « از نظر سياسي نيز در بس//ياري از موارد از تهران حمايت كرده است اما گس//ترش روزافزون روابط هند با آمريكا از يكس//و و رابطه نزديكتر هند با اس//راييل به ويژه در زمينهه//اي نظامي و اطالعاتي ميتواند بر رابطه ايران و هند نيز تاثيرگذار باشد.

ايران با آمريكا و اسراييل خصومت دارد. هر دو اين كشورها، ايران را متهم به دست داشتن در برخي منازعات منطقهاي ميكنند و مقامات دو كشور ايران را يك كشور حامي تروريسم ميخوانند. اگرچه با توجه به نفوذ ايران در منطقه، رابطه تهران با مس//لمانان هند ب//ه ويژه ش//يعيان آن كش//ور، رابطه تهران با پاكستان و از سوي ديگر همخواني سياستهاي هند و ايران در قبال افغانستان، دستكم در كوتاهمدت يا ميانمدت به نظر نميرس//د تاثير رابطه دهلينو ب//ا تلآويو نتيجهاي ضرورتا منفي بر رابطه هند و ايران داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.