نشست قاهره، پایان بحران عربي نیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت S.Harsani.k@gmail.com

...تمديدمهلت84 ساعتهسهكشورعضو شوراي همكاري خليجفارس يعني عربستان، بحرين و امارات پاسخ خود را تحويل كويت بهعنوان كشور ميانجي داده است. در پاسخ مقامات دوحه در قبال خواستههاي محافل عرب، چرخشي اساسي نسبت به مواضع قبل ديده ميشود. بدون ترديد چرخش اساسي و نرمش قطر در قبال خواستههاي محافل عرب را بايد به معني تقدم و اولويت منطق مذاكره و ديپلماسي بر اولتيماتوم و اجبار و زور در حل بحرانهايسياسيدانست.آنگونهكهمحمد عبدالرحمن آلثاني، وزير خارجه قطر عنوان كرده، اتخاذ چنين الگويي از تشديد تنش و گسترش بحران جلوگيري خواهد كرد.

در پاسخ مقامات دوحه انعطاف و نرمش در برخي موضوعات و مس//ايلي شده كه در حكم خطوط قرمز محافل عربي اس//ت. در اين ارتباط مقام//ات دوحه با اخراج اعضاي حماس از اراضي قطر، س//اكت كردن شيخ يوس//ف القرضاوي، ريي//س اتحاديه علماي جهان اسالم و شايد مهاجرت وي به استانبول، ملزم كردن شبكه الجزيره به توقف تبليغات تحريكآميز،فتنهانگيزوضدمصريوپرداخت جريم//ه به قاهره و قطع كل ارتباطات مالي با اخوانالمس//لمين و بيرون كردن برخي از رهبران كنوني آن از دوحه موافقت كردهاند و متعهد ش//دند كه روابط خ//ود با تهران را كاه//ش دهند ام//ا كاهش اي//ن روابط بايد ب//ا تصميم و موافقت همه اعضاي ش//وراي همكاري خليجفارس باشد. محققا اين نرمش و انعطاف قطر در راستاي لزوم اتحاد و اشاعه ثبات در منطقه، رسيدن به اهدف تعيينشده در نشست رياض و ضرورت شكست تروريسم در منطقه صورت گرفته است.

حال در اين راستا نشست قاهره با حضور وزراي خارجه عربستان، بحرين، مصر و امارات در جهت هماهنگي مواضع و رايزني اين چهار كشور در زمينه برداشتن گامهاي آتي در قبال قطر و تبادلنظر و ارزيابي ارتباطات بينالمللي و منطقهاي كنوني برگزار شده است.

ب//ا مجموع ش//واهد و قرائني كه از اعالم مواضعچهاركشورعربستانسعودي،بحرين، مصر و امارات پيداس//ت، به نظر نميرس//د نشست قاهره پايان بحران عربي باشد. در اين ارتباطمواضعنامنعطفعربستانگرهيكوراز كالف سردرگم اين بحران است. اين مواضع نامنعطف اخيرا در اظهارات عادل الجبير، وزير امور خارجي عربس//تان شنيده شده است. آنگونه كه عادل الجبير گفته است، مطالبات و شروط 13 گانه محافل عربي مذاكرهناپذير و هرگون//ه پايان محاص//ره قطر، لغو تحريم و ازس//رگيري روابط ديپلماتيك در اجراي كامل آن اس//ت. از طرف ديگر نظر به آنكه محافل عربي اهداف ديگري در بحران قطر تعقيب ميكنند، نشان ميدهد كه نشست قاهره بيشتر يك نمايش قدرت در راستاي اتحادگرايي و ژست ديپلماتيك است. اين اهدافهمانگونهكهدررقصشمشيرمحافل عرب در رياض و كنفرانس مونيخ اعالم شده است، در واقع مهار ايران و جلوگيري از نفوذ بدخيم و رفتار بيثباتكننده آن در منطقه اس//ت. به اين ترتيب اميد به حل بحران در منطقه در راستاي پاسخ مقامات دوحه اساسا ديرياب و دشوار خواهد بود.

به اين ترتيب با مواضع مشروطي كه در پاسخ مقامات دوحه ديده ميشود، حل بحران عربي يك راه بيشتر ندارد كه قرار است نه در قاهره بلكه در رياض و ابوظبي مشخص شود. اي//ن راه آنگونه ك//ه در كنشها و الگوهاي رفتاري مقامات دوحه نمايان ش//ده اس//ت، نه به صورت گزينش//ي بلكه بايد با پذيرش بيقيد و شرط محافل عربي همراه باشد. در اين ميان و بيشتر در راستاي ضرورت ثبات در منطقهشايدبديلهايديگريازالگوهايحل بحران بتواند در حل بحران عربي كمك كند و آن، اينكه قطر بخواهد از شوراي همكاري خليجفارس خارج شود يا اينكه مقامات دوحه بخواهند با بر سر كار آمدن گروههاي موافق رياض و ابوظبي در قطر رضايت دهند. در غير اين صورت تداوم بحران و تنش داستان مكرر و پايانناپذير جنگ قدرت در محافل عربي و منطقه خواهد بود. * مدرس علوم سیاسي و روابط

بینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.