همراهی بخشخصوصی در توسعه بخش معدن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکتر مهدی کرباسیان به زودی شاهد آغاز به كار دولت جديد خواهيمبود. اينكدرشرايطیدولتيازدهم واردهفتههایپايانیخودمیشودكهبانگاهی بهعملكردگذشتهوبرنامههایآتی،میتوان نگاهیبهبخشیازسياستگذاریهایايميدرو دردولتتدبيرواميدانداخت.يكیازاقدامات دوره چهار سال گذشته اين است كه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.