انسداد سیاسی - اقتصادی

درگیریهایجناحیوامنیتسرمایهگذاریدرکشور؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ملیحه اسناوندی، سبا محسنینژاد- در حالی بيش//تر مخالفان دولت از ضعف اقتصادی دولتروحانیگلهمندهستندكهيكیازمهمترين شروط ثبات اقتصادی و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.