نشستقاهره،پایانبحرانعربينیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - یادداشت

دکترصالحالدينهرسني*-نشستقاهره در شرايطي برگزار ميشود كه قطر ساعاتي پس از تعيين ضرباالجل و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.