انسداد سیاسی - اقتصادی

سایه سنگین درگیری های جناحی بر امنیت سرمایه گذاری در کشور؛

Jahan e-Sanat - - News -

ملیحه اسناوندی، سبا محسنینژاددر حال//ی بیش//تر مخالفان دول//ت از ضعف اقتصادی دولت روحانی گلهمند هس//تند که یكی از مهمترین ش//روط ثب//ات اقتصادی و سرمایهگذاری در یک کشور پایداری و ثبات سیاس//ی اس//ت. نگاه گروههای رقیب دولت روحانی به اقتصاد در ایران یک نگاه یکطرفه و بدون توجه به مساله ثبات سیاسی و پایداری در امنیت کش//ور اس//ت. گروههای اصولگرا همواره خواهان انزوای اقتصادی و سیاس//ی ایران هستند و معتقدند که تحریمها میتواند نتایج مثبتتری برای ایران به همراه داش//ته باشد بدون اینكه به این سوال پاسخ دهند که چگونه ایران با انزوای سیاس//ی و قطع روابط خود با جهان میتواند یک اقتصاد ش//كوفا و پاینده را ایجاد کند؟ این س//وال مهمی است ک//ه اصولگرایان باید پاس//خ دهند که چگونه در ش//رایطی ک//ه ایران در چه//ار دوره قبل از دول//ت یازدهم در یک انزوای سیاس//ی از س//وی کش//ورهای جهان قرار داشت و هیچ سرمایهگذاری خارجی و حتی داخلی به دلیل آنچه که نبود امنیت سیاسی در ایران خوانده میشد، حاضر به حضور و مشارکت در ایران نبود، باید به رش//د اقتصادی پایدار میرسید. برکس//ی پوشیده نیست که دولت یازدهم در حال//ی کش//ور را تحویل گرفت ک//ه ایران به دلیل تحریمهای موجود با مشكالت اقتصادی سنگینی چه در ایران و چه در روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با جهان روبهرو بود. کاهش روابط دیپلماتیک ایران تا جایی پیش رفته بود که کشورهای اروپای شرقی که کمترین تاثیر را در سیاست جهان دارند حاضر به تعامل با ایران نبودند چه برسد به کشورهای تاثیرگذار خارج//ی. در این ش//رایط که س//رمایهگذار داخلی هیچ رغبتی برای س//رمایهگذاری در کش//ور را نداشتند چگونه انتظار میرفت که س//رمایهگذار خارجی پا به کشور بگذارد اما دولت روحانی با نگاه به این مس//اله که برای رس//یدن به ثبات اقتصادی همچون خروج از رکود و افزایش رش//د اقتصادی، کاهش تورم و.... نیازمند ایجاد ثبات سیاس//ی برای تزریق ن//گاه امیدبخش به س//رمایهگذاران داخلی و خارجی در کش//ور اس//ت، وارد میدان ش//د. از ای//ن رو بود که روحان//ی مهمترین اولویت خود را پس از به قدرت رسیدن در سال 92 ایجاد ثبات سیاسی و برقراری ارتباط سازنده با کش//ورهای جهان گذاش//ت که نتیجه این ن//گاه هم زایش »برجام« ب//ود که پس از دو سال امروز توانس//ت قرارداد بزرگی همچون قرارداد نفتی شرکت فرانسوی توتال را برای ای//ران به ارمغان بیاورد. برج//ام نقطه اتكای دولت روحان//ی بود که مهمترین دس//تاورد آن برای ای//ران پیام پایداری در امنیت برای سرمایهگذار داخلی و خارجی بوده است. این مس//اله حتی مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده اس//ت. »آرامش سیاسی« و »ثبات سیاس//ی« از جمله کلیدواژههایی هستند که رهبر انقالب در طی یک دهه گذش//ته بسیار بر آن تاکید کردهاند؛ س//خن از ثبات سیاسی این است که زمینهساز سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی کش//ور میشود. اگر در دل افراد، با انگیزههای سیاسی یا شخصی، کینه، بددلی و س//وءظن وجود داشته باشد، فضای جامعه تبدیل به فضایی تاریک و تلخ میش//ود و اگر مجادالت سیاس//ی زیاد شود برای سازندگی و راه انداخت//ن چرخه//ای اقتص//ادی مض//ر اس//ت. رهبری خاطرنش//ان کردند که بر هم زدن امنی//ت ی//ک ملت بزرگتری//ن گناهی اس//ت که ممكن است کس//ی مرتكب بشود. ایش//ان فرمودند که در عرصههای اقتصادی، باید زمینه استفاده از توان نیروهای بیپایان مردم//ی اعم از فعاالن اقتصادی، کارآفرینان، مبتك//ران، صاحبان س//رمایه و افراد صاحب مه//ارت فراه//م و از آن//ان حمایت ش//ود و مس//وولیت عمده در این ب//اره برعهده دولت اس//ت اما س//وال مهم این اس//ت ک//ه دولت برای رسیدن به این ش//كوفایی اقتصادی به چه اموری نیازمند اس//ت؟ س//والی که پاسخ سادهای برای آن وجود دارد: امنیت سیاسی داخلی برای دولت. دولتی که باید چهار سال دیگر سكان کشور را در دست بگیرد، نیاز به حمایت رهبر معظم انقالب، همكاری س//ایر قوا و پشتیبانی افكار عمومی دارد تا شرایطی را فراهم کنند که فضای کش//ور را به سمت همدلی پرنش//اط و پرشور پیش ببرند و این وظیف//ه همه اس//ت. با این حال ام//ا به نظر میرس//د مخالفان دولت و اصولگرایان قصد ندارن//د این امنیت سیاس//ی را ب//رای دولت ایجاد کنند. نمونه خ//الف این گفتهها را در طول هفتههای اخیر میت//وان دید؛ افزایش جنگهای لفظی ش//دید از س//وی گروههای تن//دروی اصولگرا که با افتراق میان نیروهای جامعه به دنبال ایجاد شكاف سیاسیای بیشتر در داخل کش//ور هستند. شكاف سیاسی که مهمتری//ن تاثیر آن ابتدا روی س//رمایهگذار داخلی و البته در درازمدت روی سرمایهگذار خارجی است.

نیاز دولت به حمایتهای رهبری برای تامین آرامش سیاسی

محمدرض//ا تابش، نایبرییس فراکس//یون امید در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمان جهان صنع//ت در خصوص نقش ثبات سیاس//ی در امنیت اقتصادی کشور گفت: همه مولفههایی که در ثبات و حفظ توسعه و پیشرفت کشورها موثر هس//تند مولفههای سیاس//ی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به یكدیگر مرتبط هس//تند و اگر هر کدام از اینها ضعیف ش//ود میتوان//د بر وجهههای دیگ//ر تاثیر بگذارد. در هرصورت عرصه سیاسی بسیار مهم است و اگر ما تعامالت منطقهای و بینالمللی نداشته باشیم ه//م از تجارت و بازار جهان دور میمانیم و هم نمیتوانیم تكنولوژیهای الزم را برای توسعه و پیشرفت وجوه مختلف توسعه و صنعت کشور را فراهم کنیم و متاسفانه این روال منجر به منزوی شدن کش//ور میش//ود. به تبع آن اگر آرامش سیاسی برقرار نباشد تعامالت میان دانشمندان، تكنوکراتها و صاحبان فناروی انجام نمیشود و لذا از فناوریهای جدید محروم میمانیم. وی تاکید کرد: عرصه سیاسی بر سایر عرصهها تاثیر زیادی میگ//ذارد. زمانی آقای خاتمی موضوع مقدم دانس//تن توسعه سیاسی را مطرح کردند اما دوس//تان اصولگرا به آن انتقاد داش//تند اما اهمیت این موضوع بر اقتصاد کش//ور غیرقابل انكار اس//ت لذا مردم باید فرهنگ آش//نایی با سیاست و فرآیند تاثیرگذاری سیاسی در سایر عرصهها را داشته باشند چراکه عرصه سیاسی مهم است و غفلت از آن میتواند ما را از جذب سرمایه عقب بیندازد.

ای//ن نماینده اصالحطلب با توجه به اینكه یكی از شروط سرمایهگذاری در کشور فراهم کردن امنیت و آرامش سیاس//ی داخل کشور است، تصریح کرد: دولت وظیفه اداره مملكت را دارد و بستر حرکت فعال که همه جنبهها و ش//ئون جامعه را به حرکت وامیدارد، قوه اجرایی و دولت است بنابراین دولت باید همه تالشش بر این باشد که برنامههای خود را به مرحله اجرا بگذارد ام//ا این برنامهها اجرایی ش//دنش منوط به آن اس//ت که حمایتهای رهب//ری را به دنبال داش//ته باش//د. عالوه بر جلب حمایت رهبری که مطلب مهمی است، تعامل و همكاری با سایر قوا نیز مهم است و مورد دیگر افكار عمومی است که باید حامی دولت باش//د. البته فراهم کردن این ش//رایط کار سختی اس//ت چه بسا دولت باید هم در بحث حاکمیتی حمایتها را داشته باشد و هم حمایتهای م//ردم را از آن خود کند. تابش ادام//ه داد: دولت باید س//نجیده حرف بزند، مواض//ع را بی//ان کند و ب//رای اینكه حمایت افكار عمومی را به دنبال داشته باشد از مواضع خود عدول نكند. اینها اهرمهایی است که در مجموع هرم قدرت دولت باید داشته باشد تا بتواند موفق باشد. وی ادامه داد: بعد از فرهم ش//دن این اهرمها باید برنامهریزیهای الزم ب//رای جذب س//رمایهگذاری خارجی، فراهم ش//ود و محیط کسبوکار پررونق و مطمئنی ب//ه وجود بیاورد ت//ا س//رمایهگذاران داخلی نیز رغبت س//رمایهگذاری داش//ته باش//ند و بتوانند کار مثبت//ی صورت بدهند. وی ادامه داد: البته این کار خیلی س//خت اس//ت، یک میلیون شغل ایجاد کردن و رشد 8 درصدی نیازمند جلب س//رمایههای بسیاری است که با روشهای عادی انجام نمیش//ود. تابش در پایان خاطرنشان کرد: ما نیاز به انتخاب وزرای کارآمد، پرتوان و پاکدست داریم که هم وجهه مردمیشان خوب باشد و هم پشتیبان دولت باشند و به قول آقای رییسجمهور برای دولت س//ینه سپر کنند. اعضای کابینه در نزد سایر وجوه حاکمیت نیز باید مورد اعتماد باشند تا بتوانند این اهداف را محقق کنند.

لزومثباتسیاسیبرایعدمبازگشت به دوران انسداد اقتصادی

احمد انارکی، عضو کمیس//یون اقتصادی مجل//س در گفتوگ//و با »جه//ان صنعت« در خص//وص نقش ثبات سیاس//ی در امنیت اقتصادی کش//ور گفت: انسدادهای سیاسی و اقتص//ادی بعد از آمدن دکتر روحانی و دولت یازدهم برداشته شد. متاسفانه انسداد سیاسی ما باعث ش//ده بود س//رمایهگذاری نداش//ته باش//یم، ما در آن دوران به س//مت غیرقابل قبولی رفتیم و با جهان قهر کردیم. سیاس//ت خارج//ی ما در آن دوران ضعیف عمل کرد و فقط با کش//ورهایی که هیچ سودی برایمان نداش//تند و فقط هزینهبر بودن//د در ارتباط بودیم. با کشورهای در حالی توسعه و توسعه یافته ارتباط خوبی داش//تیم و مش//تریهای خوب تجارتی متقابل داشتیم اما سیاستهای غلط در دوره قبل به امنیت س//رمایهگذاری م//ا لطمه زد. حتی بای//د گفت عالوه براینكه سرمایهگذاری جدیدی در آن دوره نداشتیم سرمایهگذاران قبلی خود را نیز از دست دادیم و اینه//ا هزینهبر اس//ت چراک//ه طی چندین س//ال هیچ تكنول//وژی جدی//دی نیاوردیم و هیچ بهروزرس//انی جدیدی نداشتیم. اکنون در خصوص مسایل پس از برجام باید انصاف داشته باشیم چراکه درصد زیادی از کارهایی که قرار بود انجام شوند به سرانجام رسیدند. نماینده رفس//نجان ادامه داد: متاسفانه امروز یكی از مش//كالت ما بعد از برجام این اس//ت که نتوانستیم خودمان را با جهان همراه کنیم و این به دلیل همان مس//ایل و سیاستهای غلط است که باعث شد در عرصه اقتصادی نیز صدمه ببینیم. وی تصریح کرد: سیاستهای ما باید آنقدر درس//ت باش//د ک//ه اقتصادمان پیش//رفت کند نه آنكه کمر اقتصاد بشكند و هزینهبر باشد.

عضو فراکس//یون امید ادامه داد: هر جایی ک//ه امنیت نباش//د پول و س//رمایهگذار فرار میکنند. بعضا کس//انی هس//تند که همراه و همدل دول//ت نبودند و تخریبها و اتهاماتی علی//ه دولت وارد میکنن//د. اینها میتواند به ضرر مردم و منافع ملی کش//ور باشد. رهبری نیز در سخنرانی اخیرشان نسبت به کسانیکه فحاشی میکنند شدیدا انتقاد کردند و انتظار ندارند که برخی با تریبونی که دارند، دولت را تخریب کنند. دستههای دیگری نیز هستند که امروزه به نام مردم س//خن میگویند اینها از مردم نیس//تند اما به دنبال آن هستند تا با ایجاد تشویش و تشكیک میان مردم شرایط سرمایهگذاری را سخت کنند.

انارکی گف//ت: االن دول//ت دارد ثبات پیدا میکن//د، تعام//الت بانكی ما ش//كل گرفته و امیدواریم در شش ماه دوم شرایط خیلی بهتر از این شود ولی اگر قرار باشد این ثبات سیاسی نباشد و این تخریبها ادامه پیدا کند هم مردم ضرر میبینند و هم به دوره انس//داد سیاسی و اقتص//ادی باز میگردیم لذا ش//دیدا باید طبق قانون با این افراد برخورد شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجل//س تاکید کرد: مردم کس//انی هستند که از قبل از انقالب تا به امروز در صحنه بودند. آنها هستند که به مسووالن مشروعیت میدهند و در عین حال پشتیبان و حامی دولت هستند لذا آقای روحانی باید دغدغه مردم را با انتخاب وزرای شایسته کم کند تا مردم بیش از همیشه همراه و همدل دولت باشند. از طرفی با وجود اینكه قوای سهگانه مستقل هستند اما ارتباط میان قوا خیلی مهم است لذا قوه قضاییه باید همراه دولت باشد و با خاطیان برخورد کند تا سرمایهگذاریها به خطر نیفتد.

حما ی/ت د س/تگا ه قضا ی/ی ا ز سرمایهگذاریهای مشروع

این در حالی اس//ت که دادستان کل کشور با تاکید بر حمایت قضایی از سرمایهگذاریهای مش//روع گفت: برخیه//ا گم//ان میکنند یا چنین الق//ا میکنند که قوه قضاییه با هرگونه سرمایهگذاری مخالف است در حالی که هرگز چنین نیست. محمدجعفر منتظری تاکید کرد: آنچه قابل قبول نیس//ت و شرع، افكار عمومی و جامعه با آن مخالف اس//ت، سرمایهگذاری و کسب سرمایه از مس//یر نامشروع و غیرقانونی است و هر کس در مسیر سرمایهگذاری مشروع و قانونی اقدام کند قطعا پش//تیبانی و حمایت دستگاه قضایی را خواهد داشت. دادستان کل کشور افزود: دادستانی کل به همراه دادسراهای سراسر کش//ور به عنوان حافظ منافع عمومی جامعه قطعا و مس//لما هرجا ببیند س//رمایهها و س//رمایهگذاریهای قانون//ی و مش//روع در معرض خطر اس//ت در حمایت از آن وارد عمل خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.