ادامه انتقادات به تیم سیاسی صدا و سیما

Jahan e-Sanat - - News - دولت

س//خنگوی دولت تاکید کرد که امضای قرارداد توتال دیوار تحریم را شكس//ت و نشان داد که دولت به تعهدات خود پایبند است، این قرارداد در کنار خرید هواپیما نشان داد که ما مصمم هس//تم. محمدباقر نوبخت در نشس//ت هفتگی خود با اصحاب رس//انه با بیان اینكه با تولید نفت در خرداد س//الجاری برای نخس//تین بار تولید خام این س//رمایه ملی از سه میلیون و 931 هزار بشكه فراتر رفته اس//ت، گفت: جمهوری اس//المی ایران پس از برجام، به س//مت قبل گام برداشته که گاز طبیعی به 852 میلیون مت//ر مكعب و میعانات گازی به 692 میلیون متر مكعب رس//یده اس//ت. وی ادامه داد: روز گذش//ته قرارداد نفتی توتال امضا شد که ارزش آن 84 هزار میلیارد تومان است که 335 میلیارد متر مكعب گاز ترش تولید خواهد ش//د. نوبخت در رابطه با اهمیت قرارداد ش//رکت توتال با ایران ابراز داشت: با وجود مردان جنگطلب در آمریكا، شرکت توتال ی//ک قرار نفتی با اعتبار باال با جمهوری اس//المی ایران امضا کرد. این قرارداد نش//اندهنده اراده ماس//ت و زمانی اتفاق میافتد که آمریكا تمام تالش خود را کرد تا قراردادی با ایران امضا نشود. معاون رییسجمهور با بیان اینكه دو گروه باید از هم تفكیک شوند؛ گروهی که واقعا دلواپس منافع کش//ور هستند و گروهی که قصد نابودی منافع را دارند. وی یادآور ش//د: گاهی طرفین همدیگر را به نقض برجام متهم میکنند. باید یادآوری کنم در برجام س//ازوکاری وجود دارد که اگر یكی از طرفین از موازین و تعهدات خارج شد، مرجع تعیینکننده هیات رصد است و اگر به این نتیجه برس//یم که نقضی انجام شده، از همه امكانات استفاده میکنیم.

سخنگوی دولت درباره تحریف سخنان رییسجمهور توس//ط صداوس//یما گفت: باید در مقابل چنین حرکاتی واکنش نش//ان داد. شورای نظارت دفتر ریاست جمهوری اطالعرسانی دقیق را انجام خواهد داد. وی افزود: ما نیازمند ابزار رسانهای قویتری هستیم و این یک واقعیت است و در دولت دوازدهم این نقیصه را برطرف خواهیم کرد. این کار را خواهیم کرد تا اطالعرس//انی درست صورت گیرد. وی تاکید کرد: کارکنان صدا و س//یما شریف هستند اما آن گروه سیاس//ی خاص باید تغییر رفت//ار دهند، صدا و سیما باید ملی باشد.

نوبخت در مورد پیش//نهاد آتشبس سیاس//ی از سوی اصولگرایان عنوان کرد: افراد بر اس//اس وجود آزادیهای سیاسی نظرات خود را بیان میکنند و لزومی ندارد وقتی کس//ی چنین حرفهایی میزند آن را به جریان سیاسی خاصی ربط دهیم، خود این جریان باید پیگیر این بیانات باش//د. وی در واکنش به اظهارات زاکانی در مورد قرارداد با توتال ادامه داد: باید خوشحال باشیم که با وجود تالش دولتمردان زیادهخ//واه و جنگطلب غربی این قرارداد از س//وی توتال امضا ش//د و نباید کاری کنی//م که دیگران سوءاستفاده کنند. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا این اظهارات میتواند برای س//همخواهی از کابینه مطرح شده باشد، گفت: آقای روحانی برای چینش کابینه معیارهای//ی دارند و خودش//ان را در برابر مردم مس//وول میدانن//د و قطع//ا کابینهای را خواهند چی//د که به این مطالبات پاسخ دهد.

وی با اش//اره به اعتراض بانکها درب//اره پایین آمدن سود بانكی گفت: عقل و منطق با توجه به تورم این است که نرخ پایین بیای//د و دولت دو کار میتواند انجام دهد؛ یک س//رکوب مالی و دیگری فراهم کردن سازوکار است. نوبخت گفت: چرا سود بانكی باال است، بانکها از دو طریق میتوانند سود به مردم بدهند؛ یكی با استفاده از سرمایه و دیگری بازپرداخت از طریق پول خود مردم است. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برخی بانکها پول مردم را برای تسهیالت پرداخت کردند که بخشی از آن بازنگشته است. نوبخت در ادامه افزود: دولت خود را موظف دانست این بخش از بدهیهای بانکها را پرداخت کند. دولت دو کار مهم انجام داد که باال بردن س//رمایهگذاری و کاهش مطالبات بانكی بود. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این دولت 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی را اضافه و 13 هزار و 250 هزار میلیارد تومان بدهی آنها را پرداخت کردیم.

س//خنگوی دولت درباره سفر حج گفت: برگزاری حج، تصمیم دولت نیست، تصمیم نظام است. اینكه ما فریضه حج را تعطیل نكنیم خواسته همه است. سال گذشته هم این آمادگی را داشتیم که دولت عربستان شروط ما را امضا نكرد، اما امسال امضا کرد. نوبخت ادامه داد: امنیت زائران ما بس//یار مهم است، موضوع حج در شورای عالی امنیت ملی مطرح ش//د و اگر در جمعبندی، نظام به این برس//د که حج انجام شود باید صورت گیرد و ایستادن مقابل آن ایستادن مقابل نظام است. درباره موسسات مالی هم عنوان ک//رد: بانک مرکزی بای//د یا مجوز بدهد یا حدود مجوز را تعیین کند. اگر بانک مرکزی بیتفاوت باشد جمع کردن این جریان مش//كل خواهد ش//د. وی افزود: بانک مرکزی باید فعال عمل کند و تاکید کرده است که بدونمجوزها یا مجوز بگیرند یا تعطیل کنند. به طور مثال کاسپین مجوز دارد ولی فرشتگان ندارد.

رییس س//ازمان برنامه و بودجه گف//ت: بانک مرکزی موسساتی که خارج از مجوز عمل میکنند را موظف کرده که سپرده خود را بگذارند. برخی مقاومت کردند اما بانک مرکزی موفق شد. نوبخت خاطرنشان کرد: مردم حق دارند و بانک مرکزی تا این لحظه تالش کرده که حق مردم را پس بگیرد، حتی بانکهای دولتی که متعلق به نهادهایی هم هستند نیز بانک مرکزی آنها را موظف به همین کار کرده که حق کسی ضایع نشود. نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا مقابل احداث این موسسات گرفته نشد، گفت: ما وارث این موسسات بودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.