جامعهکششبگمبگمراندارد

حالوهوایمشترکنطقنمایندگانمجلس؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی-علی الریجانی در نشست علنی مجلس به ارائه توضیحاتی مختصردربارهجلسهغیرعلنیپرداختوگفت:مجلسدررابطهباموضوعمهم قاچاق کاال و ارز جلسه غیرعلنی داشت که مسووالن ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت اطالعات دعوت شدند و توضیحاتی را در رابطه با اقدامات انجام شده به نمایندگان ارائه کردند و کاستیها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی گفت: همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نظارت کارشناسی خود را اعالم کرد و تعدادیازنمایندگاناظهارنظرکردند.درادامهصحنعلنیمجلس،حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر این سوال را از وزیر ارشاد مطرح کرد که چرا مجوز بیش از 600 نشریه بعد از چندین ماه از زمان مقرر قانونی صادر نشده است؟ صالحیامیری به این سوال پاسخ کامل داد اما نماینده سوالکننده پس از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد که از پاسخهای وی قانع نشده است. بنابراین این سوال و پاسخهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و مجلسیها با رای خود اعالم کردند پاس//خهای صالحیامیری قانعکننده بود. نطقهای میاندس//تور برخی از نمایندگان در جلسه علنی رنگ و لعاب انتخابات ریاستجمهوری، تغییرات کابینه دولت و همچنین تفاوت نقد و تخریب دولت به خود گرفته بود. بهروز نعمتی هم در این راستا گفت: »جامعه کشش بگمبگمهای گذشته را ندارد.« چهره اصالحطلب مجلس دهم با تاکید بر پرهیز از ایجاد اختالف در میان مردم، گفت: از تقسیم آراي مردم به رای حالل و غیرحالل باید جلوگیری شود. فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی دیروز با انتشار بیانیهای جدایی خود را از فراکسیون والیت مجلس اعالم کرد. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت: این فراکسیون با تصمیمگیری اکثریت اعضا از زیرمجموعه فراکسیون والیت مجلس خارج شد و از این پس به صورت مستقل به کار خود ادامه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.