جلوگیریازمداخالتآمریكادرسوریه باهماهنگیتهرانومسكو

شمخانیدرتماسبادبیرشورایامنیتملیروسیهتاکیدکرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا-دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: افزایش هماهنگی میان ایران و روسیه به منظور جلوگیری از مداخالت غیرقانونی آمریكا در سوریه از ضرورتهایغیرقابلاجتنابدرمسیرهمكاریتهرانومسكواست.نیكالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه در چارچوب افزایش هماهنگیهای اجرایی میان نهادهای امنیت ملی دو کشور در موضوع سوریه در تماس تلفنی با علی شمخانی پیرامون روند همكاریهای دو کشور در بحران سوریه و نشست آتی در آستانه قزاقستان با وی گفتوگو و تبادلنظر کرد. شمخانی در این گفتوگو با استقبال از رایزنیهای مستمر دو کشور در فرآیندمقابلهباتروریسماظهارداشت:باتوجهبهضرورتبهرهگیریازتجربیات گذشته به منظور بهینهسازی روند استقرار و حفاظت از آتشبس الزم است ترتیباتیاتخاذشودکهاقداماتجاریزمینهایبرایسوءاستفادهتروریستهای شكستخورده از شرایط آتشبس را ایجاد نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.