اتهاماتقاضیحیدریفردتصرفاتغیرقانونیو استفاده از سالح بود

رییسدادگستریاستانتهران:

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رییس دادگستری استان تهران به تشریح اتهامات یكی از قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک پرداخت و تاکید کرد که این فرد دارای یک پرونده دیگرهمهستکهدرحالبررسیاست.غالمحسیناسماعیلیدرپاسخبه اینسوالکهحیدریفردیكیازقضاتپروندهکهریزکدارایچهاتهاماتیبوده استکهبه51 سالحبسمحكومشدهاست،گفت:اینفرددارایاتهامات متعددی مانند تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سالح و درگیری در حوزههای مختلف ...و است و به همین اتهامات محكومشدهاست.ویادامهداد:البتهاینفردداراییکپروندهدیگرهمهست که در حال بررسی است و چون اتهامات هنوز اثبات نشده است، من از بیان آن اتهاماتمعذورم.اینمقامعالیقضاییدررابطهباآخرینوضعیتپروندهمدیران کانالهایتلگرامیاظهارداشت:کیفرخواستبرخیازمتهماناینپروندهصادر و به دادگاه ارسال شده است و تحقیقات در مورد سایرین ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.