نبایدکسیسپاهراتضعیفکند

سردارسلیمانی:

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فرماندهنیرویقدسسپاهگفت:نبایدکسیسپاهراتضعیفکند وموردحملههایگوناگونقراردهد.نبایدتداعیحرفهایدورههایگذشته را کرد و فرقی بین باالی شهر و پایین شهر نمیکند. ما باید حساس باشیم و سیاسینگاهنكنیم.اگرمامجاهدیموعزتایرانرامیخواهیم،بایدایناصولرا رعایتکنیم.سردارسلیمانیبابیاناینكهبرایآحادملتایران،ثروتیگرانقدرتر ازثروترهبریوجودنداردواینثروتباهیچثروتیقابلمقایسهنیست،افزود: درکشورنبایدکالمیبرخالفسیاستهاومنویاتمقاممعظمرهبریگفته شودواگرهمگفتهشودواعتراضیصورتنگیرددرگناهآنسهیمهستیم. ویبهتفاوتهاییکرهبرحكیموجامعبارهبرجاهل،نادانومجنوناشاره کرد و افزود: اگر در کشوری نفت زیادی وجود داشته باشد اما یک عقل سلیم وجود نداشته باشد و عقل مجنون بر یک کشور حاکم شود، حوادث ناگواری اتفاق میافتد و کارهای دیوانهواری مانند جنگ با یمن انجام میشود و خود این افراد جاهل در خاموش کردن این آتش ناتوان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.