مذاکراتجابریانصاریبانمایندهروسیه

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت امور خارجه- حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت ام//ور خارجه در چارچوب رایزنیهای دوجانبه و تخصصی پنجمین دورهکنفرانسبینالمللیسوریهدرآستانهباالكساندرالورنتیف،نمایندهویژه رییسجمهورروسیهدرامورسوریهورییسهیاتاعزامیاینکشوربهمذاکرات آستانهمالقاتکرد.درایندیداردوطرفپیرامونآخرینتحوالتروندآستانه و شرایط سیاسی و میدانی سوریه از جمله مناطق کاهش تنش و همچنین آخرین وضعیت اسناد تهیهشده در اجالس کارشناسی آستانه رایزنی و تبادل نظرکردند.همچنینجابریانصارینیزبااستفاندیمیستورا،نمایندهویژه دبیرکلسازمانمللمتحددرامورسوریهوبشارجعفری،نمایندهدائمسوریهدر سازمانمللمتحدورییسهیاتاعزامیاینکشوربهمذاکراتآستانهدیدارو مذاکرهکرد.نشستهایپنجمیندورهکنفرانسبینالمللیآستانهبامشارکت هیاتهایسهکشورضامنروندآستانهوهیاتهایطرفهایناظرعضوآستانه و دولت و معارضه سوریه، در پایتخت قزاقستان در حال برگزاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.