تمدیدحكمسرلشكرجعفریبهعنوان فرماندهکلسپاه

Jahan e-Sanat - - News - خبر

انتخاب-حكمسرلشكرعزیزجعفریبهعنوانفرماندهکلسپاهسهسال تمدید شد. سردار جعفری در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه محمد رسولاهللتهرانبزرگازتمدیدحكمفرماندهیخودبرسپاهپاسدارانبهمدت سه سال دیگر خبر داد. سردار محمدرضا یزدی با حكم سرلشكر محمدعلی جعفری،فرماندهکلسپاهپاسدارانبهسمتفرماندهیسپاهمحمدرسولاهلل )ص( تهران بزرگ منصوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.