نکات کلیدی کاهش نرخ سود بانکی

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است سودی که امروز توس//ط بانکها پرداخت میشود، منجر به آن شده که هیچ سرمایهدار عاقلی پول خود را سرمایهگذاری نکرده و به بازار سرمایه نبرد و در عوض پول خود را به بانک برده و به قصد دریافت سود باال، پول مردم در بانکها حبس شود و این عامل رونق نگرفتن اقتصاد خواهد بود.

طهماسب مظاهری درباره مباحث مطرح شده پیرامون نرخ سود بانکی اظهار کرد: درباره سود بانکی دو نکته کلیدی وجود دارد که باید رعایت شود. ابتدا اینکه سود بانکی که بانک به س//پردهگذار پرداخت میکند و آنچه در ازای ارائه تسهیالت بانکی از مش//تریان خود وصول میکند باید بر مبنای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باشد. به عبارتی در معامالت پولی از جمله معامالت بانکی شائبه غلتیدن به آفت ربا بسیار زیاد است و به همین دلیل باید مراقبتهای الزم صورت بگیرد تا نظام بانکی دولت ایران از ربوی شدن معامالت بانکی چه در معامله بین سپردهگذاران و بانک و چه در معامله بین بانک و مشتریانی که تسهیالت دریافت میکنند، مصون باشد. راهحل این بخش از کار چنین اس//ت که ضوابط بانکداری بدون ربا عینا رعایت شود و اگر الزم است این قانون اصالح شود باید با مالحظه پرهیز از ربوی شدن، اصالحات الزم صورت بگیرد.

وی درباره نکته دوم قابل توجه در بحث سود بانکی بیان کرد: به طور طبیعی و با فرمولهای اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپردهگذار پرداخت میکند و چه سود تسهیالتی که بانک از مشتریان وصول میکند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دو درصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند. در هر دورهای که تورم و نرخ سود بانکی از هم فاصله زیادی پیدا میکنند این مساله نشانه وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است.وزیر اقتصاد دولت اصالحات اظهار کرد: ما در دوران س//الهای بعد از انقالب بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی را در دولتهای مختلف داشتهایم هم به صورتی که مانند اکنون نرخ سود بانکی از تورم بسیار باالتر رفته که نشاندهنده یک مریضی اقتصادی در کشور است و ه//م مثل زمانی ک//ه در دولت احمدینژاد تورم به 25 تا 40 درصد رس//یده بود و نرخ سود بانکی با تصمیمات دستوری دولت هدف رس//یدن به 9 درصد را پیگیری میکرد. هر دو مورد خطاست و نش//اندهنده بیتدبیری در نظام مدیریت پولی است و هر دو شیوه به فعالیتهای اقتصادی سالم کشور لطم//ه وارد میکند که البته اینکه چه لطماتی وارد میکند به صورت مفصل در صحبتهای وزیر اقتصاد و نماینده اول رییسجمهوردرهمایشاخیرسیاستهایپولیوارزیمطرح ش//د و البته کارشناسان از جمله شخص بنده نیز مفصال در این زمینه توضیحات الزم را ارائه کردهایم.مظاهری درباره نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کشور توضیح داد: امروز با این وضعیت مواجه هستیم که بانکها سودی معادل 24 تا 25 و حتی موسسات غیرمجاز سودهای باالتری ارائه میکنند و این موضوع با توجه به نرخ اعالم شده تورم دو ضرر دارد؛ ابتدا اینکه بانکی که چنین سودی پرداخت میکند دچار مشکل خواهد شد و سپس اینکه نظام اقتصادی و تولیدی کشور با مشکل روبهرو میشود.او درباره ایجاد مشکل سود بانکی باالتر از محدوده تورم برای بانکی که آن را پرداخت میکند، بیان کرد: در نظر داشته باشیم بانکی که چنین سودهای باالیی پرداخت میکند، این سود را از محل تسهیالتی که بانک به مشتریان میدهد، نمیتواند پرداخت کند چون وقتی اقتصاد کشور تورم هشت درصدی را تجربه میکند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که آنقدر سود به دست دهد که انواع هزینههای خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس 27 درصد سود به بانکها دهد که بانک هم بتواند ضمنبرداشتنسهمخودمعادل52درصدسودبهمشتریان دهد. تاکید میکنم در شرایط تورم هشت درصدی یک اقتصاد رقابتی، بدنه اقتصادی کش//ور اجازه نمیدهند یک فعالیت اقتصادی چنین بازده باالیی داشته باشد )سود 30 درصدی حاصل کند(، که بانک بتواند این س//ودهای باال را پرداخت کند، مگر اینکه پروژههای منحصربهفردی وجود داشته باشند که ویژه هستند و در آنها رانت یا اعمال خطایی مانند قاچاق وجود دارد.این اقتصاددان ادامه داد: در نتیجه آنچه گفتم، وقتی بانکی به پرداخت سود 25 درصد مبادرت میکند، مشکالتی برای آن ایجاد میش//ود و آن، این است که از تسهیالتی که به مشتریان میدهد، عدد بسیار پایینی را برداشت میکند و وقتی هم که یک بانک از محل تسهیالت درآمد بسیار پایینی برداش//ت کند، اولین اتفاقی که برای آن میافتد، این است که ترازنامه بانک زیانده میش//ود. همانگونه که درباره بانک صادرات این اتفاق افتاد. در برخی بانکها اکنون میزان هزینهها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامهها نشان میدهد که بانکها زیانده هستند. زیانده شدن ترازنامه بانکها نشاندهنده یک آفت بزرگ در نظام بانکی و پولی است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در بحث تسهیالت وقتی مشتریان سودی را به بانک میدهند، بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل مردم میشود برای اینکه پول را به کار گیرد و عواید آن را به سپردهگذاران بدهد. اگر بانک عوایدی بیش از آنچه به دست آورده را به س//پردهگذاران بدهد در این حالت طبق قانون از حوزه عملیات بانکی بدون ربا فراتر رفته و به حوزه فعالیتهای ربوی ورود کرده؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان به آن توجه کرده و تذکر و هشدار دادهاند.

وی همچنین آس//یب دوم باال بودن نرخ س//ود بانکی را تاثیر منفی آن بر فعالیتهای اقتصادی دانست و درباره تاثیر باالی نرخ سود بانکی در فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: این نکتهای است که علی طیبنیا نیز به آن اشاره کرد و مفصال درب//اره آن توضی//ح داد به این ترتیب که وقتی در س//اختار اقتصادی کشوری تورم هش//ت درصدی را تجربه میکنیم در چنین شرایطی فعالیت در اقتصاد آزاد و رقابتی میتواند مع//ادل همین میزان تورم به اضافه یک تا دو درصد س//ود ایجاد کند. اگر در این وضعیت، بانکها س//ودی معادل 20 درصد را به مشتریان خود پرداخت کنند، هر سرمایهگذار و آدم عاقلی که بخواهد درباره داراییهای خود تصمیم عقالنی بگیرد، طبیعتا پول خود را در بانک خواهد گذاشت چرا که اگر بخواهد فعالیتهایی چون کشاورزی، پزشکی، صادرات و واردات سالم یا کار صنعتی یا ساختوساز انجام دهد، 10 تا 12 درصد س//ود خواهد داشت ولی اگر پول خود را در بانک سپردهگذاری کند، سودی معادل 20 درصد به دست خواهد آورد. او افزود: از س//وی دیگر وقتی فرد پول خود را در بانک میگذارد، مالیاتی پرداخت نمیکند و ریسکی هم متحمل نیس//ت، ضمن اینکه پول نزد بانک نقدشوندگی باالیی هم دارد به این معنی که کسی که پول خود را به صورت سپرده در بانک میگذارد هر زمانی هم که اراده کند، میتواند پول خود را از بانک بردارد. در نتیجه وقتی سود بانکی بسیار باالتر از تورم باش//د هر انسان عاقلی به آن سو میرود که به جای سرمایهگذاری و تحمل ریسکها و هزینههای آن پول خود را در بانک بگذارد و از ورود به عرصه تولید و اشتغال که رونق اقتصادی را به دنبال دارد خودداری کند. واقعیت این اس//ت که وقتی دولت و مسووالنی چنین شرایط اقتصادی را فراهم میکنند، به این معنی است که از مردم خود میخواهند پول را در بانک بگذارند و س//رمایهگذاری نکنند و ضرر این اتفاق بسیار سنگین است که طیبنیا و جهانگیری نیز به عنوان دو مسوول اقتصادی نیز آن را به صراحت عنوان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.