تحلیل شاخصهای مالی به روایت وزارت اقتصاد

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت اقتصاد با ارائه تحلیل وضعیت ش//اخصهای مالی جهان و ایران در اردیبهش//ت امس//ال اعالم کرد: میانگین نرخ برابری دالر آمریکا در برابر یورو تضعیف و در برابر ین ژاپن و یوان چین تقویت شد.

دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی با عنوان »نگاهی به روند گزیده شاخصهای مالی جهان و ایران در اردیبهشت6931«اعالمکرد:دراردیبهشتماه6931،میانگینقیمتهربشکه سبد نفتی اوپک در مقایسه با فروردین کاهش یافت. طی این دوره متوسط ارزش دالر آمریکا در برابر یورو تضعیف و در برابر ین ژاپن و یوان چین تقویت شد.

بر پایه این گزارش، میانگین قیمت جهانی هر اونس طال نسبت به فروردین کاهش یافت. در اردیبهشت 1396 اغلب شاخصهای بازارهای بورس آسیایی در انتهای اردیبهشت نسبت به ابتدای آن، با کاهش مواجه شدند. شاخصهای بورس آمریکا و اروپا )به جز شاخص فوتسی انگلیس( در انتهای اردیبهشت6931 نسبت به ابتدای آن افزایش یافتند و شاخص داوجونز جهانی با کاهش مواجه شد. بورس اوراق بهادار کشور با کاهش شاخص قیمت و افزایش ارزش و حجم معامالت مواجه بود.میانگین قیمت فروش هر اونس طال در بازار لندن در اردیبهشتماه 1396 به 1246/5 دالر رسید که نسبت به فروردین 0/9 درصد کاهش را نشان میدهد. قیمت فروش هر اونس طال طی روزهای اول تا 19 اردیبهشت روندی نزولی را طی کرد و س//پس روندی صعودی به خود گرفت. ارائه کلیات طرح کاهش مالیاتها توسط وزیر خزانهداری آمریکا، پیروزی ماکرون در دور نخست انتخاباتفرانسهوکاهشنگرانیهانسبتبهاوضاعسیاسیمنطقهیورو؛همچنین کاهش ذخایر طالی صندوق اسپیدی آر از مهمترین عوامل موثر بر کاهش قیمت طال طی روزهای اول تا 19 اردیبهشتماه هستند. این در حالی است که آزمایش موشکی توسط کرهشمالی، آمار کمتر از انتظار خردهفروشی و نرخ تورم در آمریکا و تضعیف ارزش دالر، افزایش تقاضای طال توسط هند و چین در ماه مارس، برکناری رییس افبیآی از سوی ترامپ و تنشهای سیاسی در آمریکا موجب تقویت قیمت طال طی روزهای 20 تا 29 اردیبهشت شد.

در اردیبهشت ،1396 میانگین نرخ برابری دالر آمریکا در برابر یورو تضعیف و در برابر ین ژاپن و یوان چین تقویت شد. میانگین نرخ برابری دالر آمریکا در برابر یورو در اردیبهشت 1396 به 0/9139 رسید که نسبت به فروردین حدود 2/1 درصد کاهش را نشان میدهد. ارزش برابری دالر آمریکا در برابر یورو در اردیبهشتماه روندی نوسانی و نزولی را طی کرد. آمار ضعیف از وضعیت اقتصادی آمریکا نظیر کاهش رشد شاخص قیمت مصرفی، سفارشات کارخانهای و شاخص ISM و احتمال به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره در این کشور همچنین افزایش احتمال پیروزی ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از مهمترین دالیل تضعیف ارزش دالر در برابر یورو در اردیبهشتماه هستند. شایان ذکر است ابهام در اجرای وعدههای انتخاباتی ترامپ و احتمال استیضاح وی به دلیل مشکالت سیاسی ایجاد شده برای وی موجب فروش گسترده دالر شد و تضعیف ارزش دالر در برابر یورو در هفته پایانی اردیبهشت را به دنبال داشت.

در اردیبهشت ،1396 میانگین قیمت فروش دالر آمریکا و یورو در بازار ارز تهران به ترتیب به 37590 و 41714 ریال رس//ید که نس//بت به فروردین به ترتیب افزایش 0/2 و 2/1 درصدی را نشان میدهد. همچنین میانگین قیمت فروش سکه بهار آزادی طرح جدید به 12/2 میلیون ریال رسید که نسبت به فروردین حدود 0/7 درصد افزایش را نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.