قرعهکشی جشنواره تپش بانک آینده

Jahan e-Sanat - - News - از بانک

مراس//م قرعهکشی جوایز ویژه جشنواره تپش در هر تراکنش برگزار شد.

مراسم قرعهکشی جوایز ویژه جشنواره تپش در هر تراکنش، با حضور تعدادی از مشتریان، نمایندگان رسانههای جمعی، مدیران بانک آینده و شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، برگزار شد.

ب//ا انجام مراس//م قرعهکش//ی جوایز ویژه جش//نواره تپش در هر تراکنش، یک نفر برنده س//فر به قطب ش//مال با کسب 112 امتیاز، دو نفر برنده سفر به جنگلهای آمازون با کسب امتیازهای 1670 و 455 و سه نفر برنده سفر به حیات وحش آفریقا با کسب امتیازهای ‪245 7،‬ و 764 شدند.

ش//ایان ذکر است جشنواره تپش در هر تراکنش، به منظور قدردانی از وفاداری مش//تریان اپلیکیشن همراه کارت بانک آینده و با هدف ارائه تجربههایهیجانانگیز،برگزارشدوپسازچهارماهدرتاریخ13 خردادماه سال جاری، به پایان رسید.

در ای//ن فرآیند، کاربران با نصب نس//خه جدید همراه کارت و با هر تراکنش مالی، امتیاز کسب میکردند تا شانس خود را برای برنده شدن در قرعهکشی جوایز این جشنواره افزایش دهند. نسخه جدید همراه کارت با عرضه خدمات متمایز مبتنی بر کارت، همچون ش//ارژ سریع خطوط اعتباری، موجودی، پرداخت قبض ...و و مهمتر از آن ارائه تجربه کاربری منحصر به فرد، توانسته است جایگاه ویژهای را در میان کاربران بانکداری الکترونیکیکسبکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.