کشف داراییهای جدید »موسسه کاسپین« توسط وزارت اطالعات

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: مقرر شده پرداخت تا مبلغ 50 میلیون تومان به سپردهگذاران کاسپین در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع جلسه سوال برخی نمایندگان از رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موسس//ات اعتباری غیرمجاز و در راس آنها موسس//ه کاس//پین بود که در دس//تور کار قرار گرفت.وی به تسنیم گفت: در این جلس//ه آقایان س//یف و طیبنیا گزارش//ی درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز ارائه کردند که عمدتا این گزارش ناظر بر این بود که اقدامات کوتاهمدتشان تصمیمگیری برای پرداخت مبالغ کم تا05 میلیون تومان است که ظاهرا شروع شده است. در این گزارش اعالم شد که حدود 90 درصد از مبالغ سپردهگذاران را بهصورت علیالحساب پرداخت کنند و همچنین مقرر شد تا بقیه موارد نیز بهشکل مرتب و طی گزارشهایی به کمیسیون ارائه شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی ظرف هفتههای آینده برنامه زمانبندی خود را برای حل و فصل باقی مشکالت سپردهگذاران ارائه دهد، تصریح کرد: همچنین درباره داراییهای موسسه کاسپین که بهتازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، دستگاههای قضایی و وزارت اطالعات در کل کشور وارد این پرونده شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.