ماجرای هیات انتظامی و تخلفات بانکها

Jahan e-Sanat - - News - خبر

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانکها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل میشود.

عباس کمرهای با اش//اره به معرف//ی بانکهای متخلف در خصوص موضوعاتی همچون نرخ س//ود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی گفت: احکامی که برای بانکهای متخلف ازسوی هیات انتظامی مطرح میشود، طیف گوناگونی را دربرمیگیرد که از جرایم نقدی بانکها شروع میشود تا بحث صالحیت مدیران در هیات مدیرهها که باالترین حکم، محرومیت آنها از اشتغال به امور بانکی است.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به مهر گفت: بنابراین بسته به نوع تخلف و موضوع، پرونده در هیات انتظامی مطرح میشود بنابراین میتوان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد. پس جرایم همه این موارد را شامل میشود ولی به میزان تخلف و شرایطی که در آن حضور داریم، این جرایم هم تغییر میکند.

وی تصریح کرد: لذا هیات انتظامی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانکهاست بنابراین بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهدهدار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.