ابالغ ضوابط انتشار اطالعات بانکهای دولتی

Jahan e-Sanat - - News -

»ضوابطناظربرحداقلاستانداردهایشفافیتوانتشارعمومیاطالعات توسطموسساتاعتباری«برایبانکهایدولتیبههمراهبرنامهزمانبندی اجرا ابالغ شد.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مقوله »شفافیت بانکی« از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانکها و سایر موسسات سپردهپذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایهای بال 2 و 3 و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانکها و موسسات اعتباری، در یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 24 تیرماه ،1393 »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری« را تصویب کرد.این ضوابط از تاریخ دوم مردادم//اه 1393 برای بانکهای غیردولتی و موسس//ات اعتباری غیربانکی الزماالجرا شد. اما در ارتباط با بانکهای دولتی، مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمانبندی اعالمی از سوی بانک مرکزی انجام گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.