ماکرون خواستار تغییر قانون انتخابات فرانسه شد

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

رییسجمهور فرانس//ه خواستار تغییر سیستم انتخاباتی در فرانس//ه شد. او در یک سخنرانی در کاخ ورسای در برابر نمایندگان دو مجلس فرانسه خواستار تغییرات سیاسی شد. ماکرون همچنین خواستار کاهش شمار نمایندگان مجلس و سنا شد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، امانوئل ماکرون دوماه پس از انتخاببهعنوانرییسجمهورجدیدفرانسهدربرابرنمایندگان مجمع ملی و سناتورهای دو مجلس فرانسه راه رادیکال و نویی

در آستانه روز جشن استقالل آمریکا دیروز کرهشمالی یک موشک بالستیک میانبرد آزمایش کرد. این موشک نسبت به موشک آزمایششده قبلی مدت بیشتری پرواز کرده و سپس در آبهای ژاپن فرود آمده است.

به گزارش آسوشیتدپرس این آزمایش موشکی جدیدترین آزمایش در میان مجموعه تس//تهایی اس//ت که میتواند کرهشمالی را قادر سازد موشکی با قدرت حمل کالهک اتمی و با بردی تا خاک آمریکا بسازد. آزمایش موشکی پیونگیانگ، همزمان با جش//ن استقالل آمریکا و یک روز پس از مالقات سران کرهجنوبی و ایاالت متحده و در آستانه برگزاری نشست کشورهای گروه G20 انجام شده است.

هنوز جزییات دقیقی از این آزمایش موش//کی از س//وی کرهشمالی منتشر نشده است اما همزمانی آن با رویدادهای ذکرشده نشان میدهد که پیونگیانگ با انجام این آزمایش موشکی قصد دادن یک هشدار سیاسی به واشنگتن و متحدان آس//یایی او، س//ئول و توکیو را دارد. عالوه بر آن دانشمندان کرهشمالی با انجام این تست، یک قدم دیگر به تکمیل برنامه هنوز ناتمام موشکی خود نزدیک شدهاند.

مقامات دولت ژاپن اعالم کردهاند که موشک شلیکشده از شمال غربی این کشور بوده و حدود 40 دقیقه پرواز کرده است. این زمان طوالنیتر از زمان پرواز موشکهایی است که کرهشمالی پیشتر آزمایش کرده بود. دولت ژاپن گفته موشک آزمایششده توسط کرهشمالی در منطقه اقتصادی دریای ژاپن فرود آمده اما آسیبی به کشتیها یا هواپیماهایی که در این منطقه هستند وارد نشده است.

فرمانده نیروه//ای آمریکایی در منطقه اقیانوس آرام نیز گفته یک موشک منفرد ساخت کرهشمالی از نوع بالستیک را در سیاست فرانسه وعده داد.

ماکرون خواستار تغییر قانون انتخابات در فرانسه و از این راه تسهیل ورود احزاب کوچکتر به پارلمان این کشور شد. او در کاخ ورسای در برابر نمایندگان دو مجلس این کشور به این موضوع پرداخت.

در انتخابات مجمع ملی فرانسه که بر مبنای نظام اکثریتی دومرحلهای استوار است، بخت احزاب کوچک برای پیروزی و میانبرد 37 دقیقه در آسمان بوده و سپس در آبهای ژاپن فرود آمده اس//ت. رییسجمهور آمریکا نیز در توئیتی نوشته که بعید میداند کرهجنوبی و ژاپن بیش از این بتوانند با این موضوع کنار بیایند. متخصصان کرهجنوبی معتقدند موشک اخیر یکی از دو موشک بالستیک میانبرد کرهشمالی بوده که اولی در اوایل امسال آزمایش شد. رییس ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی گفته این آزمایش از استان شمالی پیونگان انجام شده و مسافتی بالغ بر 930 کیلومتر را طی کرده است.

یک مفسر نظامی در سئول گفته موشک تستشده اخیر ورود به این مجمع به شدت کاهش مییابد.

ماکرون همچنین خواس//تار آن شد که شمار نمایندگان پارلمان مجمع ملی و س//نای فرانس//ه تا یک س//وم اعضای کنونی کاهش یابد. او بر این نظر اس//ت که کاهش ش//مار نمایندگان میتواند پیامده//ای مثبتی بر کیفیت عملکرد پارلمان داشته باشد.

امانوئل ماکرون در ادامه گفت برای تحقق چنین اقدامی زم//ان طوالنیتری را از زمانی که با این زاویه پرواز باید طی میکرده، پیموده است. موشکهای این نوع ساخت کرهشمالی ب//ردی بین 800 تا 900 کیلومتر دارن//د و در صورتی که با زاویه پرواز 45 درجه شلیک شوند ظرف 10 دقیقه به هدف میرسند. سخنگوی دولت ژاپن تایید کرده که توانایی این موشک جدید بیشتر از نوع اولی آن است. او تخمین زده که ارتفاع این موشک نیز باالتر از ارتفاع موشکهای قبلی بوده است. سوگا اما جزییات بیشتری درباره ارتفاع پرواز و نیز محل دقیق فرود این موشک ارائه نداده است. میتوان از همهپرس//ی استفاده کرد. در صورتی که پیشنهاد رییسجمهور جدید فرانسه پذیرفته شود، شمار کرسیهای مجمعملیاز775 به583 کرسی،وشمارکرسیهایمجلس سنایاینکشوراز843به232 کرسیکاهشخواهدیافت. ماکرون همچنین اعالم کرد که شرایط فوقالعاده برقرار شده در کشور پس از رویدادهای تروریستی ماه نوامبر 2015 در پاییز سالجاری میالدی (2017) به پایان خواهد رسید. او در این باره گفت: من با پایان دادن شرایط فوقالعاده در پاییز، آزادی شهروندان فرانسوی را بار دیگر به آنها برمیگردانم. نگرانیهمسایگانکرهشمالی هفته گذش//ته مونجائه، این رییسجمهور کرهجنوبی و دونال//د ترامپ همتای آمریکای//یاش اعالم کردند که محور گفتوگوها و مالقات آتی آنها برنامه نظامی اتمی کرهشمالی و تهدید متحدان آمریکا از سوی پیونگیانگ خواهد بود.

شینزو آبه، رییسجمهور ژاپن آزمایش موشکی کرهشمالی را به ش//دت مورد انتقاد قرار داد و افزود که برنامه موش//کی پیونگیانگ یک تهدید بزرگ است.

او افزود: آزمایش موش//کی اخیر نشان داد که این تهدید بزرگتر شده اس//ت. آبه در گفتوگوی تلفنی دوشنبهشب گذشته با ترامپ تاکید کرد: سران دو کشور قصد دارند تقاضای همکاری بیشتر سران سایر کشورها در نشست02G در آلمان را مطرح کنند.

سفیر چین در سازمان ملل هم نسبت به تشدید تنشی که هماکنون نیز با کرهش//مالی وجود دارد، هش//دار داده و گفته ممکن است این تنش از کنترل خارج شود. لیو جیی گفته است: پیامدهای چنین چیزی میتواند فاجعهبار باشد. آزمایش موشکی دیروز جدیدترین تست موشکی کرهشمالی از تاریخ هشتم ژوئن تا به حال بود. دو موشکی که در تاریخ 8 ژوئن و دیروز آزمایش شدهاند به گفته مقامات کرهشمالی اگر پیونگیانگ بخواهد قادر به هدف قرار دادن آمریکا و ناوهای جنگیکرهجنوبیهستند.

رییسجمهور کرهجنوب//ی از 10 می که قدرت را در این کشور به دست گرفت، سعی کرده روابطش با کرهشمالی را بیشتر کند اما پیونگیانگ همچنان به آزمایشهای موشکی خود ادامه میدهد. کرهشمالی میگوید سالح اتمی و برنامه موشکی را برای مقابله با آنچه تهدید نظامی فزاینده آمریکا میخواند، نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.