برنامه اردوغان برای خودکفایی نظامی تا 2030

Jahan e-Sanat - - News -

رییسجمهور ترکیه با تاکید بر هدف آنکارا مبنی بر دستیابی به خودکفایی در حوزه نظامی و دفاعی از یک ناو جنگی رونمایی کرد.

رجب طیب اردوغان در مراس//م رونمایی از ناو جنگی کینالیادا کوروت در اس//تانبول گفت: ترکیه هیچگونه تالش برای مانعتراش//ی در برابر اقدامات و ابتکارعم//ل ترکیه در حوزه نظامی را تحمل نخواهد ک//رد. وی ادامه داد: این کشور درنظر دارد که در حوزه نظامی تا سال 2023 به خودکفایی دست یابد. بر همین اساس باید سریعتر از گذشته حرکت کند.

اردوغان افزود: ما به توانایی خود برای ساخت ناوهای نظامی از جمله ساخت زیردریاییها افتخار میکنیم.

اکنون ترکیه در میان 10 کش//ور اول جهان قرار گرفته اس//ت که قابلیت طراحی و تولید ناوهای نظامی را دارد.

رییسجمهور ترکیه اضافه کرد: 14 پروژه ساخت کشتیهای جنگی در حال اجراست و بیش از 10 پروژه نیز در سالهای آینده اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: دولت اهمیت ویژهای به نیروی دریایی ارتش برای حل خطرات فزاینده در منطقه قائل است.

اردوغان ادامه داد: در سال 2016 ترکیه پنج میلیارد دالر در تولید صنایع نظامی- دفاعی و 1/6 میلیارد دالر در حوزه صادرات به دست آورد که این ارقام بسیار مهم است و ما اهداف خود را دنبال میکنیم.

ناو جنگی که توسط اردوغان رونمایی شد در داخل ترکیه و به صورت بومی ساخته شده است. رییسجمهور ترکیه طی سخنرانی خود در مراسم رونمایی از این ناو جنگی متعهد شد که کشورش دست از آرمانهای خود در صنعت دفاعی برندارد.

اردوغان در این باره گفت: تبدیل شدن به یک تولیدکننده تسلیحات باید یکی از اولویتهای ما باش//د. ما باید ش//رکتهای داخلی خود را به نمونههای خارجی ترجیح دهیم. اگر طی 15 سال گذشته دست به اقدام مشابهی نزدیم به دلیل تحریمهای مخفیانهای بود که علیه ما صورت گرفته بود که به دلیل آنها حتی نمیتوانستیم دست به عملیاتهای ضدتروریستی در فراتر از مرزهای خود بزنیم.

احتمال میرود که منظور اردوغان از تحریمهای مخفیانه 15 ساله، همان چارچوبهاییباشدکهاتحادیهاروپابرایپیوستنترکیهبهایناتحادیهوضعکرده و اکنون با توقف روند عضویت ترکیه، آنکارا را ملزم به اجرای آن نمیداند.

رییسجمهور ترکیه طی سخنرانی خود در مراسم آغاز به کار ناوهای بومی کینالیادا کوروت متعهد شد که کشورش دست از آرمانهای خود در صنعت دفاعی خود برندارد.

ناو کینالیادا کوروت، ناو بومی ترکیهای است که 99/5 متر طول دارد و برای انجام ماموریتهای مختلفی چون حمالت ضد زیردریایی، حمالت دریایی، دفاع هوایی، شناسایی، کنترل فرماندهی و سایر ماموریتها استفاده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.