سرنوشت اسد در دست روسیه است

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- وزیر خارجه آمریکا در دیدار اخیرش با دبیرکل س//ازمان ملل اعالم کرده بود که سرنوش//ت بشار اسد اکنون در دست روسیه است. منابع آگاه دیپلماتیک اعالم کردند که رکس تیلرسون در دیدار هفته گذشته خود با دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده بود، اولویتهای دونالد ترامپ در سوریه محدود به مبارزه با داعش است. فعالیت نظامی آمریکا علیه نیروهای دولتی سوریه در ماههای اخیر با هدف تحقق اهداف تاکتیکی مشخص مثل ممانعت از حمالت شیمیایی احتمالی و حمایت از نیروهای مورد حمایت خود در جنگ علیه داعش صورت گرفته و با هدف تضعیف دولت بشار اسد، رییسجمهور سوریه یا تقویت مواضع مخالفان در مذاکرات نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.