نفوذ نیروهای ائتالف آمریکا به پایتخت داعش

Jahan e-Sanat - - News -

نیروهای تحت حمایت آمریکا به پایتخت دولت اسالمی نفوذ کردهاند. منابع ائتالف به رهبری آمریکا و گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه گفتهاندکهشبهنظامیاننیروهایدموکراتیکسوریهبرخوردارازحمایتائتالف توانستهاندباایجادشکافدردیواراطرافبخشقدیمیشهررقهبخشیازمرکز این شهر را در اختیار بگیرند. سخنگوی گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه گفته است که نفرات نیروهای دموکراتیک سوریه برای اولین بار از جنوب رقه وارد مناطق مرکزی این شهر شده و گروهی از آنان یک بازار شهری را به تصرف درآوردهاند و بقیه به سوی مناطق دیگر شهر در حرکت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.